anglicko-česko překlad pro "eavesdropping"

EN

"eavesdropping" český překlad

volume_up
eavesdropping {podstatné jméno}

EN eavesdropping
volume_up
{podstatné jméno}

eavesdropping
The drastic increase in eavesdropping devices is in inverse proportion to their judicial effectiveness.
Dramatický nárůst zařízení pro odposlech je nepřímo úměrný jejich soudní účinnosti.
The next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
Dalším bodem rozpravy je stanovisko Komise ke skandálu s odposlechy v Bulharsku.
(BG) Mr President, today's debate is not just about widespread eavesdropping in Bulgaria.
(BG) Pane předsedající, v dnešní rozpravě se jedná nejen o rozsáhlé odposlechy v Bulharsku.
eavesdropping (také: bugging, tapping)
eavesdropping

Příklady použití pro "eavesdropping" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
Dalším bodem rozpravy je stanovisko Komise ke skandálu s odposlechy v Bulharsku.
English(BG) Mr President, today's debate is not just about widespread eavesdropping in Bulgaria.
(BG) Pane předsedající, v dnešní rozpravě se jedná nejen o rozsáhlé odposlechy v Bulharsku.
EnglishFirst of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Zaprvé tvrzení, že počet případů odposlechů se zdvojnásobil.
English(RO) Mr President, the use of illegal phone tapping and eavesdropping in Bulgaria is an extremely serious situation.
(RO) Pane předsedající, používání nelegálních telefonních záznamů a odposlechů v Bulharsku je velmi vážná věc.
EnglishEavesdropping scandal in Bulgaria (debate)
Skandál s odposlechy v Bulharsku (rozprava)
English16 000 eavesdropping devices means that before 2010, between 5% and 10% of Bulgarian citizens were wiretapped, directly or indirectly.
16 000 odposlouchávacích zařízení znamená, že před rokem 2010 bylo přímo nebo nepřímo odposloucháváno 5 až 10 % bulharských občanů.
EnglishToday's debate is not to do with special eavesdropping devices in Bulgaria, nor is it a debate for or against a particular minister.
Dnešní rozprava není o odposleších v Bulharsku pomocí speciálních zařízení a není to ani rozprava pro nebo proti konkrétnímu ministru.
English(BG) First of all, Mr Strasser, I would like to say that I cannot agree that there is no information on how eavesdropping devices have been used.
(BG) Pane Strassere, zaprvé bych chtěl říct, že nemohu souhlasit s tím, že nejsou k dispozici informace o tom, jak jsou používána odposlouchávací zařízení.
EnglishSome of the politicians present here have managed to spread this hysteria to the European Parliament, presenting it as the Bulgarian eavesdropping scandal.
Některým ze zde přítomných politiků se podařilo rozšířit tuto hysterii do Evropského parlamentu a prezentovat ji jako bulharský skandál s odposlechy.
EnglishThe European Commission asked the Bulgarian authorities to provide information so it could check whether eavesdropping devices are being used lawfully.
Evropská komise požádala bulharské orgány, aby jí poskytly informace, tak aby mohla zkontrolovat, zda jsou odposlouchávací zařízení používána zákonným způsobem.
EnglishHowever, there is another aspect to this problem: eavesdropping is becoming an obsession among some politicians and the upper ranks of the current special services.
Tento problém má však i jiný aspekt - odposlechy se u některých politiků a v některých vyšších kruzích současných zvláštních služeb stávají posedlostí.
EnglishAlso, for security reasons, do not retype your passkey more often than necessary, particularly in public places where a hacker could be "eavesdropping" on your Bluetooth device.
S ohledem na bezpečnost nezadávejte svůj klíč častěji, než je nezbytně nutné, zejména na veřejných místech, kde existuje nebezpečí „odposlechu“ zařízení Bluetooth.
EnglishToday, we are discussing eavesdropping devices, but the Citizens' Initiative has also been watched by the State Agency for National Security and people have been forced to withdraw their signatures.
Dnes diskutujeme o odposlouchávacích zařízeních, ale Státní úřad pro národní bezpečnost sleduje také občanskou iniciativu a lidé byli nuceni stahovat své podpisy.