EN easy
volume_up
{přídavné jméno}

easy (také: facile, light, jammy)
volume_up
snadný {příd. jm. m.}
Your success was not easy, as the external conditions, too, were not the best.
Váš úspěch nebyl snadný, neboť vnější podmínky rovněž nebyly nejlepší.
An easy way to keep track of music on your computer is to use the Music library.
Knihovna Hudba vám nabízí snadný způsob, jak si udržet přehled o hudbě v počítači.
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Pane předsedo vlády, váš předchůdce neměl snadný ani příznivý start.
volume_up
bezstarostný {příd. jm. m.}
Therefore, this easy-osy attitude to toy safety, and the fact that we are here at 11:30 at night to again ask questions about toy safety, does not rest well with me.
Tento bezstarostný postoj k bezpečnosti hraček a skutečnost, že jsme tady v 23:30, abychom se znovu ptali na bezpečnost hraček, se mi proto moc nelíbí.
easy (také: calm, canny, composed, cool)
volume_up
klidný {příd. jm. m.}
I must say that it is not such an easy life inside the Commission and not so calm and quiet until pensionable age.
Musím říci, že v Komisi není život tak jednoduchý, tichý a klidný až do důchodového věku.
easy (také: facile, floaty, light, lightweight)
volume_up
lehký {příd. jm. m.}
This is not an easy task and one cannot expect immediate results.
Není to lehký úkol a není možné očekávat okamžité výsledky.
However, the transition to a low-CO2 economy is not easy.
Avšak přechod na hospodářství s malými emisemi CO2 není vůbec lehký.
This was no easy task given the unanimity rule.
Nebyl to lehký úkol vzhledem k pravidlu o jednomyslnosti.
easy (také: balmy, benign, clement, lenient)
volume_up
mírný {příd. jm. m.}
volume_up
nenucený {příd. jm. m.}
easy (také: unhurried)
volume_up
neuspěchaný {příd. jm. m.}
volume_up
povolný {příd. jm. m.}
volume_up
přirozený {příd. jm. m.}
easy (také: simple, single, singular, homely)
volume_up
jednoduchý {příd. jm. m.}
This was not an easy process and we received comments of all kinds on our efforts.
Nebyl to jednoduchý proces a ke svému úsilí jsme obdrželi komentáře všeho druhu.
We all know that this is never an easy process, and we all understand the risks.
Všichni chápeme, že to nikdy není jednoduchý proces, a uvědomujeme si rizika.
This is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.
Pro průmysl to není jednoduchý úkol, ale ani se koneckonců nepředpokládá, že by takový měl být.

Příklady použití pro "easy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(An easy way to do this is to open your web browser and navigate to a webpage.)
(Snadným způsobem je otevření webového prohlížeče a přechod na webovou stránku.)
EnglishThe factsheets aim at presenting EU legislation in a quick and easy-to-read manner.
Cílem informačních listů je rychle a srozumitelně představit právní předpisy EU.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Tyto poltické tahy je snadné odhalit, avšak to neznamená, že jsou přijatelné.
EnglishThat is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
Není to snadné, jelikož blízkovýchodní kultura je založena na odlišných hodnotách.
EnglishYou are a populist and it is too easy for you to answer all your own questions.
Jste populista a je pro vás až příliš snadné zodpovědět všechny své vlastní otázky.
EnglishThe application of these rules will have to be monitored, which will not be easy.
Uplatňování těchto pravidel bude muset být sledováno, což nebude jednoduché.
English. - Madam President, debates on Russia are never easy.
členka Komise. - Paní předsedající, rozpravy o Rusku nejsou nikdy jednoduché.
EnglishMr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
Pane Reinfeldte, potvrdil jste, že na složité otázky neexistují jednoduché odpovědi.
EnglishIt is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
V rámci Parlamentu je velmi snadné volat po koordinaci hospodářské politiky.
EnglishMadam President, I have to say that this was not an easy report to wade through.
Vážená paní předsedající, musím říci, že nebylo jednoduché se touto zprávou prokousat.
EnglishDespite its advanced look, the Jabra PRO™ 9400 is remarkably easy to install.
I přes velmi vyspělý vzhled je instalace soupravy Jabra Pro™ 9400 velmi jednoduchá.
EnglishIt will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
Nebude to jednoduché, avšak věřím, že se nám toho nakonec společně podaří dosáhnout.
EnglishThey are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.
Jsou konstruktivní a chtějí se pustit do vyjednávání, ale nebude to snadné.
EnglishI believe that the objectives outlined can be achieved but it will not be easy.
Jsem přesvědčen, že naznačené cíle jsou dosažitelné, nebude to však snadné.
EnglishDownloading and installing Microsoft Security Essentials is free* and easy.
Stažení a instalace programu Microsoft Security Essentials je snadná a bezplatná*.
EnglishThe Monetize tab in Blogger makes it easy to enable AdSense ads on your blog.
Karta Monetizace ve službě Blogger usnadňuje aktivaci reklam AdSense ve vašem blogu.
EnglishI would like to remind everyone that it was not particularly easy then, either.
Rád bych vám všem připomněl, že ani tenkrát to nebylo nijak zvlášť snadné.
EnglishDeployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
Nasazení této mise nebylo snadné prosadit, jak jste si pravděpodobně všimli.
EnglishThe political environment in which this subject has been discussed is not easy.
Politické prostředí, ve kterém se o této věci diskutuje, není jednoduché.
EnglishIts large touchscreen and flexible stand keep everything within easy reach.
Díky velkému dotykovému displeji a flexibilnímu stojanu máte všechno na dosah ruky.