EN

dumps {pouze v množném čísle}

volume_up

Příklady použití pro "dumps" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishInterfering with these dumps could result in an enormous ecological disaster.
Vzájemné působení na těchto skládkách by mohla mít za následek ohromnou ekologickou katastrofu.
EnglishAnd chickens and ducks and geese and turkeys are basically as dumb as dumps.
A kuřata a kachny a husy a krůty jsou prostě natvrdlí jako vejce.
EnglishWe do not wish to damage the environment by using geological formations as rubbish dumps.
Nechceme poškozovat životní prostředí využíváním geologických formací jako odpadních skládek.
EnglishNo files or memory dumps will be sent unless you choose to send them.
Nebudou odeslány žádné soubory ani výpisy stavu paměti, pokud možnost jejich odeslání nezvolíte.
EnglishIn Switzerland, back about 15 years ago, they were trying to decide where to site nuclear waste dumps.
Ve Švýcarsku před asi 15 lety se snažili rozhodnout, kam umístit úložiště jaderného odpadu.
EnglishBecause when that water leaves, it dumps out into the Atlantic.
Protože když ta voda opustí farmu, pokračuje do Atlantiku.
EnglishAn auction simply takes pollution away from Europe, dumps it somewhere else, and brings us unemployment.
Dražba prostě odstraní znečištění z Evropy, odloží jej někde jinde a přináší nám nezaměstnanost.
EnglishThey have to manage waste collection, although it is known that waste will end up in dumps and refuse bins.
Musí se postarat o sběr odpadu, ale víme, že tento odpad končí na smetištích a v odpadkových koších.
EnglishOne of them, methane, is generated mainly in refuse dumps, which are the worst possible way of managing waste.
Jeden z plynů, metan, se uvolňuje na skládkách odpadu, které jsou tím nejhorším možným způsobem nakládání s odpadem.
EnglishShe picks the water up from there, desalinates it, for free, transports it over there, and dumps it onto the mountains, rivers, and streams.
Vezme vodu odsud, zadarmo ji odsolí, přesune támhle a chrstne na hory, do řek a potoků.
EnglishIt is their products which are ending up in these dumps and they have to come forward with proposals to make sure it does not happen.
To jejich výrobky končí na těchto skládkách a měli by přijít s návrhy, aby se zajistilo, že se tak nestane.
Englishto be down in the dumps
English. - (PL) Mr President, the construction of the Nord Stream pipeline could result in interference in arms dumps from the last war.
písemně. - (PL) Vážený pane předsedající, vybudování plynovodu Nord Stream může mít za následek vzájemné působení ve skládkách zbraní z poslední války.
EnglishAdvanced member reports are more comprehensive and might occasionally contain personal information from, for example, file paths and partial memory dumps.
Zprávy pokročilých členů jsou úplnější a mohou příležitostně obsahovat osobní údaje, například v cestách k souborům nebo částečných výpisech paměti.
EnglishA large amount of electronic waste is either not being processed in accordance with the current version, and ends up in dumps, or is illegally exported out of the EU.
Velké množství elektronického odpadu se buď nezpracovává v souladu s jejím zněním a končí na skládkách, nebo je ilegálně vyváženo mimo hranice EU.
EnglishWell, that is not the case: a few days ago in Chiaiano, which was to have been one of the sites for Berlusconi's infamous dumps, 12 000 tonnes of asbestos and toxic waste was discovered.
Bohužel tomu tak úplně není: Před několika dny bylo v Chiaianu, které mělo být jedním z míst nechvalně známých Berlusconiho skládek, objeveno 12 000 tun azbestu a toxických odpadů.