EN draw
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

draw (také: lot, moose)
draw (také: lottery, sweepstake)
draw (také: tie)
If your opponent accepts the offer, a "Draw" message appears and the game ends.
Pokud protihráč nabídku přijme, zobrazí se zpráva „Remíza“ a hra skončí.
You can offer a draw by clicking the Draw button or pressing Alt+D.
Můžete nabídnout remízu kliknutím na tlačítko Remíza nebo stisknutím kombinace kláves ALT+D.
draw
draw (také: draft, draught, line, move)
If you run out of moves, you'll have to draw more cards by clicking the deck in the upper-left corner.
Pokud už nemůžete udělat další tah, budete si muset vytáhnout další karty z balíčku kliknutím na balíček v levém horním rohu.

2. sport

Příklady použití pro "draw" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Pane předsedající, v rámci této rozpravy bych chtěl upozornit na tři otázky.
EnglishI wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
Rád bych vás upozornil na tento projekt, jenž nemá s bezpečností nic společného.
EnglishIn the short time I have, I want to draw attention to several paragraphs in it.
Za tu krátkou chvíli, kterou mám, chci upozornit na několik odstavců této zprávy.
EnglishIt is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
Je ještě příliš brzy na to, abychom vyvozovali nějaké závěry o potřebných změnách.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
V této oblasti potřebujeme vytvořit přesná pravidla vymezující jednoznačný rámec.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Chtěl bych namířit vaši pozornost na otázky, které tu nebyly prodiskutované.
English(PL) Mr President, in this debate I would like to draw attention to three issues.
(PL) Pane předsedající, rád bych v této rozpravě obrátil pozornost ke třem otázkám.
EnglishI would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Chtěl bych uvést možná odvážné, ale jednoduché srovnání s elektrickou energií.
EnglishKeep the photo simple and choose shapes that are easy to remember and to draw.
Použijte jednoduchou fotku a zvolte tvary, které se snadno pamatují a kreslí.
EnglishNaturally, we must draw conclusions from what has happened in Greece in recent years.
Musíme přirozeně vyvodit závěry z toho, co se v posledních letech v Řecku událo.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Dále považuji za důležité upřít naši pozornost na elektromagnetické záření.
EnglishHowever, to draw up a good European energy policy, you need a good database.
Jenže k vytvoření dobré evropské energetické politiky potřebujeme dobrou databázi.
EnglishI believe it is also my duty to draw your attention to an important problem here.
Považuji za svoji povinnost upozornit na to, že se jedná o závažný problém.
EnglishMr Espadas Moncalvillo says: yes, we need the Commission to draw up something.
Pan Espadas Moncalvillo říká: ano, potřebujeme, aby Komise něco vypracovala.
English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Pane předsedající, chtěl bych v této rozpravě upozornit na tři otázky.
EnglishI would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
Rád bych se soustředil ještě na poslední záležitost - na otázku bezpečnosti.
EnglishYet I would draw attention to one issue where EU support is truly indispensable.
Přesto bych poukázal na jeden problém, kde je podpora EU opravdu nezbytná.
EnglishIt was therefore agreed to invite the European Commission to draw up an action plan.
Dohodli jsme se tedy, že vyzveme Evropskou komisi, aby připravila akční plán.
EnglishI should like to draw fellow Members' attention to the problem of national budgeting.
Rád bych kolegy poslance upozornil na problém sestavování vnitrostátních rozpočtů.
English(DE) Mr President, the right to draw up a budget is the central right of a parliament.
(DE) Pane předsedající, právo sestavit rozpočet je základním právem parlamentu.