anglicko-česko překlad pro "degree"

EN

"degree" český překlad

volume_up
degree {podstatné jméno}
CS
volume_up
academic degree {podstatné jméno}
volume_up
bachelor's degree {podstatné jméno}
volume_up
third degree {podstatné jméno}
EN

degree {podstatné jméno}

volume_up
There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
Možná existuje určitá míra svobody myšlení, ale žádná svoboda jednání.
Differences in rates allow a certain degree of tax competition to be maintained in the internal market.
Různé sazby umožňují, aby byla na vnitřním trhu zachována určitá míra daňové konkurence.
Information, knowledge and a great degree of transparency are necessary for public acceptance.
Informace, znalosti a velká míra transparentnosti jsou nezbytné pro přijetí ze strany veřejnosti.
I believe that the required degree of transparency is not present here.
Jsem přesvědčen, že zde neexistuje požadovaný stupeň transparentnosti.
So what is causing the current minimal degree of global warming?
Otázkou tedy zůstává: co způsobuje současný minimální stupeň oteplování planety?
And this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
Tomu se říká "stupeň" uzlového bodu, čili množství vazeb, které daný uzel má.
degree (také: rank, grade)
degree
volume_up
titul {m} (vysokoškolský)
That bottom thing, which says there's no effect at all, is a master's degree.
Tady ta věc dole, která říká, že nemá vůbec žádný efekt, je magisterský titul.
(Laughter) And so they pleaded with me to get a degree in something.
(Smích) Chtěli abych získal nějaký titul.
And even though I finished my degree, I realized I could not settle into a career in law.
A i když jsme získala titul, uvědomila jsem si, že nemohu začít kariéru v právu.
I would like to remind you that Hungary is the country that has used the budget deficit to the greatest degree: minus 5%.
Rád bych vám připomenul, že Maďarsko je zemí, která využila rozpočtový schodek na nejvyšší míru: mínus 5 %.
(PL) Madam President, I should like to express a degree of satisfaction, in that as we debate the case of Egypt today, we do not have to refer to regular crimes.
(PL) Paní předsedající, rád bych vyjádřil určité uspokojení, že v dnešní rozpravě o Egyptu nejsme nuceni hovořit o skutečných zločinech.

Příklady použití pro "degree" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Myslím si, že výsledek můžeme zítra předložit k hlasování s notnou dávkou hrdosti.
EnglishWith chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
V případě chemikálií musíme vždy zvažovat míru rizika, které je s nimi spojeno.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Z důvodu blokády nabralo znečištění životního prostředí alarmujícího rozsahu.
EnglishThat bottom thing, which says there's no effect at all, is a master's degree.
Tady ta věc dole, která říká, že nemá vůbec žádný efekt, je magisterský titul.
EnglishIt's interesting, because history is driven to a large degree by the size of cities.
Je to zajímavé. ~~~ Protože historie je hnána k vyššímu stupni, velikostí měst.
EnglishOne does not need a degree to be a waiter; sometimes even a short course will suffice.
K vykonávání práce číšníka není zapotřebí titulu, někdy stačí pouze krátký kurz.
EnglishFor us, the current problem resides in the degree of cooperation between Member States.
Z našeho pohledu nynější problém spočívá v míře spolupráce mezi členskými státy.
EnglishAt the moment, educational outcomes in the Member States vary to a significant degree.
V současnosti se výsledky vzdělávání v jednotlivých členských státech značně liší.
EnglishMoreover, the degree of employee representation within management is poor.
Kromě toho je nedostatečné zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech společnosti.
EnglishNow, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
Teď samozřejmě jsou zde jisté stupně etické oddanosti, ale ne výhradně.
EnglishThe second is giving extra money to people who get their master's degree.
Druhým faktorem jsou peníze navíc, které získávají učitelé s magisterským titulem.
EnglishAnd even though I finished my degree, I realized I could not settle into a career in law.
A i když jsme získala titul, uvědomila jsem si, že nemohu začít kariéru v právu.
EnglishWhat is currently on the table is not sufficient overall to achieve the two degree target.
To, co je v současnosti navrženo, celkově pro dosažení cíle dvou stupňů nestačí.
EnglishHowever, the degree of ambition and precision of these initial commitments is uneven.
Tyto prvotní závazky však nejsou vždy stejnou měrou ambiciózní a konkrétní.
EnglishThe choice is between a higher degree of integration, not just coordination, and decline.
Musíme volit mezi vyšší mírou integrace, nikoli pouze koordinace, nebo úpadkem.
EnglishThere may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
Možná existuje určitá míra svobody myšlení, ale žádná svoboda jednání.
EnglishAnd this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
Tomu se říká "stupeň" uzlového bodu, čili množství vazeb, které daný uzel má.
EnglishThe cohesion policy should also include rural areas to a greater degree.
Politika soudržnosti by rovněž měla do vyšší míry začlenit venkovské oblasti.
EnglishThey said, "Please, don't bring anyone with a degree and qualification into your college."
Řekli, "Prosím tě, nevoď si nikoho s titulem nebo kvalifikací na svou univerzitu."
EnglishThis concerns in particular the degree of discretionary power conferred to the Agency.
Znepokojení souvisí zejména se stupněm práva agentury svévolně rozhodovat.

Synonyma (anglicky) pro "degree":

degree
academic degree
English