anglicko-česko překlad pro "decisive"

EN

"decisive" český překlad

volume_up
decisive {příd. jm.}

EN decisive
volume_up
{přídavné jméno}

decisive (také: conclusive, critical, crucial, deciding)
volume_up
rozhodující {příd. jm.}
The EU's area of freedom, security and justice is entering a decisive phase.
Unijní prostor svobody, bezpečnosti a práva vstupuje do rozhodující fáze.
Technological developments in this area are decisive to sustainable energy supplies.
Technologický rozvoj v této oblasti je rozhodující pro zásobování udržitelnou energií.
I am convinced that the European Parliament's role in this debate will be decisive.
Jsem přesvědčený, že úloha Evropského parlamentu v této diskusi bude rozhodující.
volume_up
rozhodný {příd. jm. m.}
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
Proto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.
However, this involves a decisive step against the United States.
To však obnáší učinit rozhodný krok proti Spojeným státům.
This recovery plan offers the necessary policy framework for decisive and ambitious action.
Tento plán obnovy poskytuje nezbytný politický rámec pro rozhodný a ambiciózní postup.
decisive (také: cogent, conclusive, convincing, credible)
volume_up
přesvědčivý {příd. jm. m.}

Synonyma (anglicky) pro "decisive":

decisive
English

Příklady použití pro "decisive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCommissar Rehn has also said that 2009 could be a decisive year for the Balkans.
Pan komisař Rehn rovněž řekl, že rok 2009 bude pro Balkán rokem rozhodujícím.
EnglishAll members of staff have been decisive in the achievement of our primary goal.
Všichni zaměstnanci rozhodujícím způsobem přispěli k dosažení našeho prvořadého cíle.
EnglishThe International Monetary Fund called for decisive action to control food prices.
Mezinárodní měnový fond vyzval k rozhodnému kroku ke kontrole cen potravin.
EnglishWe need to rethink our strategy here and to take decisive action to establish order.
Musíme přehodnotit naši strategii a přijmout rozhodná opatření pro zavedení pořádku.
EnglishA week ago we convened in Tbilisi, where we adopted a number of decisive recommendations.
Před týdnem jsme se sešli v Tbilisi a přijali jsme řadu rozhodujících doporučení.
EnglishIn this area, the Treaty of Lisbon has provided a very decisive, forward-looking response.
V této oblasti Lisabonská smlouva poskytla velmi rozhodnou a prozíravou odpověď.
EnglishA decisive factor, for example, will be how the single points of contact are equipped.
Rozhodujícím faktorem například bude, jak budou jednotlivá kontaktní místa vybavena.
EnglishI congratulate the Council for getting their act together and taking decisive action.
Blahopřeji Radě k zaujetí společného postoje a přijetí rozhodných opatření.
EnglishFor this reason I would reiterate that this is an important and decisive step forward.
Proto mi dovolte znovu zopakovat, že tato směrnice je zásadním krokem vpřed.
EnglishDecisive action was also agreed on non-cooperative offshore tax havens.
Odsouhlasena byla také rázná opatření pro nespolupracující zahraniční daňové ráje.
EnglishThere are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
Existují ještě dvě další oblasti, v nichž musíme tento podzim učinit významné pokroky.
EnglishMore decisive measures to correct the situation should be identified and put into action.
Měla by být stanovena a provedena rozhodnější opatření k nápravě této situace.
EnglishTherefore, we should take decisive measures and do our best to find the necessary funds.
Měli bychom proto přijmout rozhodná opatření a snažit se získat finanční prostředky.
English2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.
Rok 2009 je důležitým rokem a mohl by být pro budoucnost Bosny a Hercegoviny rozhodujícím.
EnglishThis is why it is time for a pragmatic and decisive policy towards this tyrant.
Proto je načase, abychom vůči tomuto tyranovi zaujali pragmatický a rázný politický postoj.
EnglishIn the current economic situation, a practical and decisive political response is needed.
Za současné hospodářské situace je zapotřebí praktická a rozhodná politická reakce.
EnglishI agree with you on the need to take more decisive action in this field.
Souhlasím s vámi, že v této oblasti je třeba postupovat s větší rozhodností.
EnglishIf that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.
Pokud ten nepomůže, budeme muset být rozhodní a rozetnout gordický uzel.
EnglishWe need concrete, decisive steps in the areas of education and job creation.
Potřebujeme konkrétní rozhodná opatření v oblastech vzdělávání a tvorby pracovních míst.
EnglishGovernments that enjoy strong support can afford to be decisive in the international arena.
Vlády, které mají silnou podporu, si mohou dovolit být rázné na mezinárodní scéně.