anglicko-česko překlad pro "decision"

EN

"decision" český překlad

volume_up
decision {podstatné jméno}

EN decision
volume_up
{podstatné jméno}

In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, anebo čistě svévolného rozhodnutí?
This was a good decision for Ireland; it is a good decision for Europe.
Bylo to dobré rozhodnutí pro Irsko; je to dobré rozhodnutí pro Evropu.
So it is a matter of a policy decision, not a legal decision.
Je to tedy otázka politického rozhodnutí, nikoli právního rozhodnutí.
decision (také: resolution, decree)
That is why we favour a decision on the resolution at this part-session.
Z toho důvodu dáváme přednost tomu, abychom o tomto usnesení rozhodli na tomto dílčím zasedání.
(HU) Unfortunately, today this draft decision is being put to the Parliament only in the form of a question.
(HU) Naneštěstí je dnešní návrh usnesení předkládán Parlamentu pouze ve formě dotazu.
The next item is the debate on six motions for resolution on Guantánamo: imminent death penalty decision.
Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Guantánamu: hrozícím rozhodnutí o trestu smrti.

Synonyma (anglicky) pro "decision":

decision

Příklady použití pro "decision" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
Rozhodnutím se navrhují poloviční opatření, která jsou sama o sobě nedostatečná.
EnglishPolitical decision makers must enable people to upgrade and broaden their skills.
Političtí činitelé musí umožnit lidem, aby své schopnosti zlepšili a rozšířili.
EnglishHow do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
Rozhodovací proces bude efektivnější, ale jak by jej podle vás měla EU uplatňovat?
EnglishI take the view that it is a matter for the Member States to take this decision.
Jsem toho názoru, že se jedná o záležitost, o níž by měly rozhodnout členské státy.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Ústní pozměňovací návrh pana Landbergise není v souladu s tímto rozhodnutím.
EnglishAs you are aware, the US SEC is about to take a decision making this mandatory.
Jak víte, americký úřad SEC je ve stádiu rozhodování o tom, zda bude povinný.
EnglishIt requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
Vyžaduje, v první řadě, zprostředkování -- musíme se nejprve nějak rozhodnout.
EnglishIn 68 cases it replaces the right of national veto with majority decision-making.
V 68 případech nahrazuje právo veta členských států majoritním rozhodováním.
EnglishSupport is needed, mainly to increase regional decision making and cooperation.
Podpora je potřebná zejména v oblasti regionálního rozhodování a spolupráce.
EnglishAll that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Na plenárním zasedání bylo proto třeba už pouze ratifikovat dosaženou shodu.
EnglishWe are absent in decision making and I got your message that we must change that.
Chybíme v procesu rozhodování a od vás mi přišel vzkaz, že to musíme změnit.
EnglishI do not think that we can rush into a premature decision about the next step.
Nemyslím si, že se můžeme vrhnout do předčasného rozhodování o dalším kroku.
EnglishThat is why we also need more women involved in decision making at all levels.
Proto také potřebujeme více žen zapojených do rozhodování na všech úrovních.
EnglishThus, in fact, we might say that he hurried ahead of the decision by our fellow Member.
Tudíž můžeme vlastně říci, že tímto rozhodnutím předběhl našeho kolegu poslance.
EnglishThere are five such decision points; each one needs an international standard.
Existuje dalších pět rozhodujících bodů; každý z nich potřebuje mezinárodní standart.
EnglishThat is why my group will make its final decision regarding its position this evening.
Proto se moje skupina s konečnou platností rozhodne o svém stanovisku dnes večer.
EnglishThat move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Takový krok může být založen na důvodech rychlosti a jednoty při rozhodování.
EnglishI am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.
Jsem přesvědčen, že zvýšení úrokové sazby minulý týden bylo správným rozhodnutím.
EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Rozumím tomu tak, že Předsednictvo nehlasovalo ani nerozhodovalo, což je zvláštní.
EnglishThere is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
Mezi složením expertních skupin a rozhodnutím Komise není žádná přímá souvislost.