EN

cut-off {podstatné jméno}

volume_up
We were cut off from the real Europe, from the community to which we had always belonged through our traditions.
Byli jsme odříznuti od skutečné Evropy, od společenství, k němuž jsme díky svým tradicím vždy patřili.
So this is a situation that not even the Cold War years have seen us exposed to - the total cut-off that we are facing today.
Takové situaci, s jakou se dnes potýkáme - úplné odříznutí dodávek - jsme nebyli vystaveni ani v letech studené války.
They therefore do not want to be cut off, that is obvious, and we must respond through cooperation, which will enable us to steer Russia in the direction we want.
Proto nechtějí být odříznuti, to je samozřejmé, a my musíme odpovědět prostřednictvím spolupráce, která nám umožní řídit Rusko směrem, jakým chceme.
They will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Ti budou automaticky přerušeni, jakmile vyprší jejich pětiminutová lhůta.
I think the idea of an automatic cut-off is a very good one and it applies not only to chargers.
Domnívám se, že myšlenka automatického přerušení napájení je velmi dobrá a nevztahuje se pouze k nabíječkám.
It is also important for us to introduce a legal requirement for an automatic cut-off, so that the charger automatically switches off when the device is charged.
Také je pro nás důležité zavést právní požadavek na automatické přerušení napájení, aby se nabíječka automaticky vypnula, když je zařízení nabito.
cut-off (také: cutoff)
cut-off (také: cutting, cutoff)

Podobné překlady pro "cut-off" česky

cut podstatné jméno
to cut sloveso
off přídavné jméno
off příslovce
Czech
off předložka
Czech
off
Czech

Příklady použití pro "cut-off" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English. - (DE) You cut me off, Mr President, when I called you a despot.
zpravodaj. - (DE) Přerušil jste mě, pane předsedo, když jsem vás nazval despotou.
EnglishWe diplomatically explain to them that we cut off what in life is superfluous.
My jim diplomaticky vysvětlujeme, že se musí odstranit to, co je v životě nadbytečné.
EnglishAnd you'll discover that there are parts of the globe that are systematically cut off.
Navíc zjistíte, že na zeměkouli jsou místa, která jsou systematicky odříznuta.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Vaše projevy budou přerušeny po uplynutí jedné minuty, neboť na seznamu je třináct osob.
EnglishI am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
Byl jsem upozorněn, že jakmile řeknu něco, co by vás pobouřilo, vypnou mi mikrofon.
EnglishSo you could get around the disease; you could vaccinate around the disease and cut it off.
Takže jste mohli s nemocí bojovat, mohli jste očkovat proti nemoci a izolovat ji.
EnglishI am going to be very strict and cut speakers off after exactly one minute.
Budu velmi přísný a přesně po uplynutí jedné minuty vystupující přeruším.
EnglishInner Serbia, in particular the Sandžak of Novi Pazar, is, of course, completely cut off.
Vnitřní Srbsko, zejména Sandžak v oblasti Novi Pazar, je samozřejmě zcela odříznuto.
EnglishI would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Opravdu bych rád viděl, jak budete bojovat s jednou rukou uříznutou a druhou svázanou.
EnglishThe victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
Oběti byly usmrcené a části jejich těl byly odřezané nebo odtrhnuté.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Některé poslance dramaticky přerušíte a jiné necháte vymezenou dobu překračovat velmi dlouho.
EnglishIf you choose this option, however, part of the picture might be cut off.
Pokud však zvolíte tuto možnost, mohou být při tisku části obrázku či fotografie oříznuty.
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Hlavním kamenem úrazu byl nejzazší termín pro poskytování této státní podpory.
EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
Dalším důležitým problémem jsou kritéria zákazu používání určitých sporných chemických látek.
English(The President cut off the speaker but the speaker continued off-microphone)
(Předseda přerušil řečníka, ale řečník pokračoval mimo mikrofon.)
EnglishI understand that you cut off Mr Martin before he had a chance to finish what he wanted to say.
Rozumím, že jste přerušil pana Martina předtím, než měl šanci dokončit co chtěl říci.
EnglishYou might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.
Můžete si užít pohled na trapně těsné kalhoty od pyžama s balónky.
EnglishHowever, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
Musím vás však varovat, že vás přeruším, jestliže tomu tak nebude.
EnglishWhat happens when you cut people off from exchange, from the ability to exchange and specialize?
Co se stane, když lidi vytrhnete od směny, od schopnosti směňovat a specializovat se?
EnglishDo I have to recall how Russia cut off the gas supply to Ukraine at Christmas time two years ago?
Musím připomínat, jak Rusko odstavilo dodávku do Ukrajiny na Vánoce před dvěma lety?