anglicko-česko překlad pro "curse"

EN

"curse" český překlad

volume_up
curse {podstatné jméno}

EN curse
volume_up
{podstatné jméno}

curse (také: bane, execration)
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.
Surovinové prokletí je omezeno pouze na země pod jistou úrovní vládnutí.
The children are considered to be a curse on their family.
Tyto děti se považují za prokletí rodiny.
Why is there this "resource curse," as it's called?
Proč nastane toto "surovinové prokletí"?
It is what is known as the 'resource curse' or 'rentier economy'.
Mám na mysli to, co známe pod pojmy "kletba zdrojů" či "nájemné hospodářství".
I would tell you that the only danger I see in China's presence, in Chinese investment in Africa, is the resource curse for Africans.
Rád bych podotkl, že jediným nebezpečím, které spatřuji v přítomnosti Číny a jejích investicích v Africe, je "kletba zdrojů".
curse (také: damnation, perdition)

Příklady použití pro "curse" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFirstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.
Současná krize především není žádným biblickým prokletím nebo božím trestem.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dnes ale budeme mluvit o někom, pro koho mohou být diamanty prokletím.
English(PL) Madam President, we all know that diamonds can be a blessing, but they can also be a curse.
(PL) Paní předsedající, všichni víme, že diamanty mohou být požehnáním, ale také prokletím.
EnglishGlobalisation can be a blessing, and not a curse.
Globalizace může být požehnáním, a nikoli prokletím.
EnglishShe also bore a curse: that of not being listened to.
Byla také prokleta: nikdo ji neposlouchal.
EnglishOur children and our grandchildren will curse us as they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles!
Naše děti a naši vnuci nás proklejí, neboť na nich bude, aby sesbírali střepy těchto trosek, kterým bylo možno se vyhnout!
EnglishWe hope that its oil does not end up being a curse for the people of Southern Sudan, as it was for the people of Iraq and other nations.
Doufáme, že tato ropa se pro lid jižního Súdánu nakonec nestane prokletím jako v případě iráckého lidu a dalších národů.
EnglishI think no one in this House is in any doubt that terrorism is the curse of the 21st century and that we have to put a stop to it.
Myslím, že nikdo v tomto Parlamentu nemá pochyb o tom, že terorismus je prokletím 21. století a že proti němu musíme skutečně bojovat.
EnglishIt is the African political authorities that will decide whether China's involvement is to be seen as a benefit or a curse for the ordinary African person.
A záleží na afrických politických orgánech, zda čínské závazky budou pro běžného Afričana přínosem či prokletím.