EN

cover {přídavné jméno}

volume_up
cover
volume_up
krycí {příd. jm.}

Příklady použití pro "cover" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe ECB's own funds provide it with income to help cover its operating expenses.
Vlastní prostředky poskytují ECB příjem k pokrytí jejích provozních nákladů.
EnglishIt is very difficult to have one general directive to cover all these positions.
Je velmi obtížné mít jednu všeobecnou směrnici, jež by je zahrnula všechny.
EnglishCreate a Sitemap that includes URLs from all the sites that you want to cover.
Vytvořte soubor Sitemap obsahující adresy URL všech stránek, které chcete zahrnout.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Rozšířil jste směrnici tak, aby zahrnovala všechny druhy zvířat, nejen savce.
EnglishThis tutorial doesn't cover printing problems related to specific programs.
Tento kurz se nezabývá problémy s tiskem, které souvisejí s konkrétními programy.
EnglishThat is what we wished to cover in this report; I hope that you will read it one day.
To je to, co jsme chtěli pokrýt v této zprávě; doufám, že si ji někdy přečtete.
EnglishThe national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
Státní rozpočet tak přichází o příjmy, které samozřejmě potřebuje k hrazení výdajů.
EnglishThe proposals cover not only European political parties, but also their foundations.
Návrhy nepokrývají jen evropské politické strany, ale také jejich financování.
EnglishWe must remember that we are not dealing solely with the areas that they can cover.
Musíme pamatovat na to, že se nezabýváme výlučně oblastmi, které mohou práva pokrýt.
EnglishBut I added weathervanes on both sides to show that they cover all directions.
Ale na obě strany jsem přidala korouhvičky, abych ukázala, že pokrývají všechny směry.
EnglishLook on the computer cover (usually on the back) for screws or clasps to undo.
Na krytu počítače (obvykle vzadu) najděte šroubky nebo svorky, které je třeba uvolnit.
EnglishEnsuring adequate social cover for all women who work in agriculture is essential.
Nelze opomenout ani odpovídající sociální zabezpečení všech žen činných v zemědělství.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Jak můžeme snížit naši spotřebu nebo ji pokrýt z jiných energetických zdrojů?
EnglishThis tutorial doesn't cover sound problems related to specific programs.
Tento kurz se nezabývá problémy se zvukem souvisejícími s konkrétními programy.
EnglishThe second aim is for aid to cover exceptional costs to be extended to 2030.
Druhým cílem je, aby byla podpora kryjící výjimečné náklady prodloužena do roku 2030.
EnglishI think we have covered everything we wanted to cover before launching into the vote.
Domnívám se, že jsme projednali vše, co jsme měli projednat před zahájením hlasování.
EnglishFortunately, there are people who will not accept cultural rights as a cover for Sharia.
Naštěstí existují lidé, kteří nevnímají kulturní práva jako roušku pro šaríju.
EnglishThe Commission has not yet decided which topics of contract law the CFR should cover.
Komise ještě nerozhodla, kterých témat smluvního práva by se měl SRR týkat.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Navrhuji, aby požadavek na platbu v budoucnu pokrýval celé rozpočtové období.
EnglishMovie information and cover art images may not display for any of the following reasons:
Informace o filmu a titulní obrázky nemusí zobrazovat z následujících důvodů: