anglicko-česko překlad pro "to contemplate"

EN

"to contemplate" český překlad

EN to contemplate
volume_up
[contemplated|contemplated] {sloveso}

But it can contemplate the vastness of interstellar space.
Je ovšem zároveň schopen přemýšlet o velikosti mezihvězdného prostoru.
My question is: has the time not come to contemplate a different kind of strategy?
Moje otázka zní: nenadešel ještě ten správný čas, abychom začali přemýšlet o jiné strategii?
It's because, using current thinking, the scale of the problem just seems too huge to contemplate solving.
Protože podle dnešního uvažování je ten problém tak velký, že nad ním nejsme schopni ani přemýšlet.
to contemplate (také: to cogitate, to mull over, to ponder, to think)
Within this context, it is impossible to contemplate free, fair and democratic elections.
V tomto kontextu je nemožné uvažovat o svobodných, spravedlivých volbách.
Can we contemplate treating them as invalids and creating a society of invalids?
Můžeme proto uvažovat, že je začneme brát jako invalidy a že vytváříme společnost invalidů?
We should be ready seriously to contemplate either extending the deadline or facing the consequences.
Měli bychom být připraveni vážně uvažovat buď o prodloužení lhůty, nebo čelit následkům.
to contemplate (také: to ponder, to drink in)
It can contemplate the meaning of infinity, ask questions about the meaning of its own existence, about the nature of God.
Dokáže hloubat o významu nekonečna, klást otázky o smyslu vlastní existence, o povaze Boha.
to contemplate (také: to meditate)
to contemplate (také: to intend, to mean, to propose, to think)
Contemplate their mood at length with our free Angry Birds theme for Windows.
S bezplatným motivem inspirovaným hrou Angry Birds určeným pro systém Windows se můžete zamyslet nad tím, proč jsou vlastně tak rozzlobení.
to contemplate (také: to ponder)
The idea of a European tax cannot be contemplated in the present context: the fiscal pressure bearing on Member States should be reduced first.
Myšlenku evropské daně nelze v současné situaci zvažovat: nejprve by měl být snížen rozpočtový tlak na členské státy.
I am glad that the Presidency is contemplating its signature in the coming weeks.
Jsem rád, že předsednictví zvažuje její podpis v nadcházejících týdnech.

Příklady použití pro "to contemplate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe would never contemplate using this money for the purposes to which the EU is putting it.
Nikdy bychom ani neuvažovali o jejich využití na účely, na něž je používá EU.
EnglishI disagree with an economic and financial strategy that fails to contemplate specific needs.
Nesouhlasím s hospodářskou a finanční strategií, která nedokáže vzít v úvahu zvláštní potřeby.
EnglishWe need to contemplate how this interaction with the European Social Fund (ESF) could possibly be better shaped.
Musíme zvážit, jak by tato interakce s Evropským sociálním fondem (ESF) mohla být lépe formována.
EnglishThus the necessity to sustain this industry and contemplate environmentally-linked payments to support it.
Proto je nezbytné pro zachování tohoto průmyslu zvážit platby spojené se životním prostředím a jeho podporou.
EnglishThis is something that the current Regulation does not contemplate.
Současné nařízení se tím nezabývá.
EnglishAll the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Všechny vládou podněcované stimuly, které si jen člověk dokáže představit, nemohou napravit skomírající sekuritizační trh.
EnglishHere's two different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer.
Zvažte následující dvě různé verze budoucnosti, zkuste je simulovat a říct mi, které z nich dáváte přednost.
EnglishOn the contrary, we should contemplate allocating more financial resources to cohesion, if only because of the many new challenges arising.
Naopak bychom měli zvážit větší přidělení větších finančních zdrojů pro soudržnost, přinejmenším kvůli mnoha nově vznikajícím výzvám.
EnglishMadam President, we must identify any weaknesses in the eurozone and address them with vigour, because the alternatives are too bleak to contemplate.
Paní předsedající, musíme identifikovat veškeré slabiny v eurozóně a usilovně se jim věnovat, protože alternativy jsou příliš neradostné.
EnglishWould the liberal Members please contemplate how few of them are present in this hall, at the discussion of a topic that is so important to them?
Mohli by si liberální poslanci laskavě uvědomit, jak málo jich je přítomných v tomto sále, při diskusi o tématu, které je pro ně tolik důležité?
EnglishI feel this has helped us to make much more rapid progress since, had we been compelled to contemplate a second reading, we would have lost one precious year.
Domnívám se, že i díky tomu učiníme mnohem větší pokrok, neboť případné čekání na druhé čtení by znamenalo ztrátu jednoho cenného roku.
English. - We are some way from having to contemplate what would happen if the negotiations we are approaching, which have not even yet started, might fail.
člen Komise. - Úvahy o dalším postupu v případě neúspěchu blížících se jednání, která ještě ani nezačala, jsou předčasné.
EnglishAs one newspaper headline put it, are we really going to contemplate Iceland turning from collapsing its banks to making our most valuable fishery disappear?
Jeden novinový titulek zněl - skutečně hodláme Islandu dovolit, aby poté, co přivedl ke kolapsu své banky, zlikvidoval náš nejcennější rybolov?
EnglishHowever, at a time when the economic climate across Europe is perilous, it is entirely inappropriate that this House should contemplate the expense associated with such a plan.
Avšak v době, kdy je hospodářské klima v celé Evropě riskantní, je naprosto nevhodné, aby Parlament zvažoval výdaje spojené s takovým plánem.
EnglishMoreover, if it proves necessary, in the context of the POSEI regulation, which we are now also discussing with the Council and with you, we may contemplate additional compensation.
Navíc, prokáže-li se to jako nezbytné v souvislosti s právní úpravou programu POSEI, kterou nyní projednáváme s Radou i s vámi, je možné poskytnout další kompenzace.
EnglishBecause when we start looking at the collective appetite for our lifestyles, and what we're doing to that landscape -- that, to me, is something that is a very sobering moment for me to contemplate.
Protože když se začneme dívat na společný hlad po našem životním stylu, a na to, co děláme krajině... ~~~ To je pro mě moment vystřízlivění, vyzývající k zamyšlení.