anglicko-česko překlad pro "to consider"

EN

"to consider" český překlad

EN to consider
volume_up
[considered|considered] {sloveso}

1. generál

to consider (také: to deem, to esteem, to regard, to think)
You may consider it wanting, others may consider it complete.
Vám může připadat nedostatečná, ostatní poslanci ji mohou považovat za úplnou.
However, I warn all of us not to consider it as a result per se.
Nicméně nás všechny upozorňuji, že to nemůžeme považovat za výsledek sám o sobě.
Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.
Ačkoli je tento výsledek pozitivní, těžko jej můžeme považovat za dostatečný.
to consider (také: to deem, to regard)
I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Sdělení Komise v této oblasti pokládám za mimořádně důležité.
I also consider it essential to strengthen training establishments for waste handling.
Stejně tak pokládám za nezbytné posílení výchovných prvků v oblasti nakládání s odpadem.
To be brief, there are two issues that I consider top priority.
Stručně řečeno existují dvě věci, které pokládám za nejdůležitější.
to consider (také: to assess, to judge, to qualify, to review)
So we will have an opportunity to consider the relevance of complementary proposals by the Commission.
Budeme tak mít příležitost posoudit závažnost doplňujících návrhů Komise.
I also believe that it is essential to consider regions' territorial features and priorities.
Rovněž se domnívám, že je třeba posoudit územní vlastnosti a priority regionů.
So let me now consider the long-term factors affecting the oil market.
Nyní mi dovolte posoudit dlouhodobé faktory ovlivňující trh s ropou.
to consider (také: to premeditate, to think over)
The Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
Komise je připravena uvážit jakoukoli žádost, která může přijít.
We must consider how we can produce food and make it available.
Musíme uvážit, jak můžeme produkovat a zpřístupňovat potraviny.
If such progress is made, the EU must consider extending a promise of membership to Ukraine.
Dojde-li k takovému pokroku, musí EU uvážit rozšíření příslibu členství i na Ukrajinu.

2. "sth."

to consider
volume_up
brát ohled {sl.} (na)
In the short time allotted to me, I would simply like to say that we must consider our fellow citizens.
V krátké době mně, kterou mám k dispozici, bych chtěl pouze říci, že musíme brát ohled na své spoluobčany.
However, we are in a slightly different position here in the European Parliament, where we have to consider the principle of subsidiarity.
Zde v Evropském parlamentu jsme však poněkud v jiné pozici a musíme brát ohled na zásadu subsidiarity.
I believe that the innovations of the 21st century must also consider the impact they have on the individual and society in general.
Věřím, že inovace 21. století musí brát ohled i na to, jaký budou mít dopad na jednotlivce a společnost jako celek.
to consider
volume_up
uvažovat {sl.} (nad)
We also welcome the willingness to consider using the Temporary Protection Directive.
Vítáme také odhodlání uvažovat o uplatňování směrnice o dočasné ochraně.
We should consider whether other methods for inspecting meat would be appropriate.
Měli bychom uvažovat o tom, zda by nebyly vhodné jiné metody kontroly masa.
We cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
Nemůžeme uvažovat o oné strategii bez použití nástrojů, které máme k dispozici.

Příklady použití pro "to consider" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must consider how we can make the best possible use of the resources we have.
Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Musíme také zvážit scénář týkající se důsledků nárůstu podílu CO2 ve vzduchu.
EnglishIf want to avoid dropping frames of video, consider importing video as a WMV file.
Pokud se chcete vyhnout vypuštění rámců, zvažte import videa jako soubor typu WMV.
EnglishThat is why we consider it essential to adopt this document without any amendments.
Považujeme proto za zásadní, aby tento dokument byl přijat bez jakýchkoli změn.
EnglishIf you really want your headline to stand out, consider including keywords.
Rozhodně chcete, aby nadpis poutal pozornost. Můžete v něm použít klíčová slova.
EnglishYou might not care, but this is something to consider when you pick your monitors.
Nemusí vám to vadit, ale je to něco, co při výběru monitorů stojí za zvážení.
EnglishOnly then will I even consider voting in favour of even more anti-terrorism laws.
Teprve pak budu možná zvažovat hlasování pro další protiteroristické zákony.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Dále považuji za důležité upřít naši pozornost na elektromagnetické záření.
EnglishWe try to be balanced and to consider all aspects of this very complex conflict.
Snažíme se o vyváženost a zvažovat všechna hlediska tohoto velmi složitého konfliktu.
EnglishWe consider it essential to simplify standards and achieve greater legal certainty.
Zjednodušení norem a dosažení větší právní jistoty považujeme za nevyhnutelné.
EnglishThe Commission should seriously consider standards to be applied as regards imports.
Komise by měla vážně přezkoumat normy, které se mají uplatňovat v oblasti dovozu.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Domníváme se, že ECB je jednou z nejtransparentnějších centrálních bank na světě.
EnglishWe consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy.
Ukrajinu považuji za klíčového a cenného partnera v naší sousedské strategii.
EnglishFunding for the treatment of rare diseases is for Member States to consider.
Financování léčby vzácných onemocnění je ke zvážení ze strany členských států.
EnglishWe should consider the phrase of François Mitterrand: 'nationalism is war'.
Měli bychom mít na paměti výrok Françoise Mitteranda: "Nacionalismus je válka."
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
Subjekty zapojené do zadávání veřejných zakázek by měly zvažovat dlouhodobé přínosy.
EnglishTherefore, we must consider the discharge procedure itself very thoroughly.
Proto se sami musíme nad postupem udělování absolutoria velice důkladně zamyslet.
EnglishI hope that the Commission will consider this issue and suggest a solution to it.
Doufám, že se Komise bude tímto problémem zabývat a navrhne pro něj řešení.
EnglishI also consider it regrettable that we have closed down so many small ports.
Za politováníhodné považuji i to, že jsme zrušili takové množství malých přístavů.
EnglishWe also consider the unblocking of the accession talks with Croatia to be important.
Za důležité také považujeme odblokování přístupových rozhovorů s Chorvatskem.