anglicko-česko překlad pro "composure"

EN

"composure" český překlad

volume_up
composure {podstatné jméno}

EN composure
volume_up
{podstatné jméno}

I therefore believe that this strategy shows composure, and is calm and lucid.
Proto jsem přesvědčen, že tato strategie ukazuje vyrovnanost a že je klidná a přehledná.
The nobility and composure exhibited by the Japanese people in this time of trial is worthy of the greatest respect and is an example for the whole world.
Ušlechtilost a vyrovnanost obyvatel Japonska v tomto utrpení si zaslouží ten největší respekt a je příkladem celému světu.

Synonyma (anglicky) pro "composure":

composure

Příklady použití pro "composure" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.
Všichni musíme k tomuto problému přistupovat rozvážně, s vážným úmyslem a vyspěle.
EnglishWe have spoken with one voice and at the same time maintained our composure.
Promluvili jsme jednotným hlasem a zároveň jsme zachovali rozvahu.
EnglishI think that what is needed to deal with this problem is maturity, the right attitude and composure.
Domnívám se, že k vyřešení tohoto problému je třeba vyspělost, správný přístup a rozvaha.
EnglishI believe that if these investigations were conducted with more rigour and composure, their conclusions would be more effective.
Jsem přesvědčený, že kdyby se tato vyšetřování vykonala důkladnějším a klidnějším způsobem, výsledky by byly efektivnější.
EnglishThere was a serious, unexpected reason and Parliament is attempting to deal with the matter with composure, determination and consistency.
Jde o vážný a nepředvídatelný důvod a Parlament se snaží řešit tento problém rozvážně, odhodlaně a konzistentně.
EnglishWe wish the Serbian politicians composure, and hope that they will now devote all their energy to taking Serbia along the path to EU membership.
Přejeme srbským politikům trpělivost a doufáme, že budou všechny svoje síly nyní věnovat tomu, aby se Srbsko mohlo vydat na cestu do EU.
EnglishThe composure and decorum of the population of Japan is the only consolation in the apocalyptic vision and the media have shown this to the whole world.
Soudržnost a ukázněnost obyvatel Japonska je v této apokalyptické vizi jediným povzbudivým jevem - díky médiím to spatřil celý svět.
EnglishIn this period of economic and financial crisis, it is imperative to have leaders and people in charge who can show composure and independence.
písemně. - (FR) V tomto období hospodářské a finanční krize je zcela nezbytné mít vůdce a odpovědné představitele, kteří umí projevit rozvahu a nezávislost.
EnglishEurope saw the fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War, Europe must not be party to a new cold war that is suffered for no other reason than a lack of composure.
Evropa zažila pád berlínské zdi a konec studené války, Evropa se nesmí stát součástí nové studené války probíhající pouze kvůli nedostatku klidu.