anglicko-česko překlad pro "complying"

EN

"complying" český překlad

volume_up
complying {příd. jm.}

EN complying
volume_up
{přídavné jméno}

complying (také: compliant, suitable)
volume_up
vyhovující {příd. jm.}

Příklady použití pro "complying" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe have perhaps too many already that are choking the sector that is complying with them.
Možná už jich máme příliš mnoho a odvětví se jimi dusí, když se je snaží dodržovat.
EnglishBosnia and Herzegovina is really not that far behind Serbia in complying with the criteria.
Bosna a Hercegovina není co do plnění kritérií tak moc daleko za Srbskem.
EnglishThe talk about complying with the rules has to be turned into action.
Je třeba přejít od diskuse o dodržování pravidel ke konkrétním opatřením.
EnglishCompanies are responsible for their product complying with the current European rules.
Firmy nesou odpovědnost za to, aby byl jejich výrobek v souladu s aktuálními evropskými předpisy.
EnglishVery significant progress has been made in terms of complying with the standards of a market economy.
Značný pokrok nastal v otázce dosažení souladu s normami tržního hospodářství.
EnglishThis is a major step towards fully complying with our engagements under international asylum law.
Jedná se o důležitý krok k naplnění našich závazků v rámci mezinárodního azylového práva.
EnglishSmaller agribusinesses often incur heavy costs when complying with health and environmental rules.
Splnění zdravotních a environmentálních předpisů stojí menší zemědělské podniky často hodně peněz.
EnglishMay I remind you that Turkey is still not complying with the EU's request to extend the Ankara Protocol.
Chci vám připomenout, že Turecko stále neplní požadavek EU na rozšíření Ankarského protokolu.
EnglishThank you very much for so kindly complying with our request.
Mnohokrát vám děkuji, že jste tak laskavě vyhověl naší prosbě.
EnglishThe national rail companies must ensure that they are complying with the appropriate safety standards.
Vnitrostátní železniční společnosti musí zajistit, aby dodržovaly příslušné bezpečnostní normy.
EnglishThe countries mentioned have made great progress in complying with the requirements of the European Union.
Zmíněné země učinily velký pokrok v plnění požadavků Evropské unie.
EnglishThe first step, of course involves meeting accession requirements and complying with the acquis communautaire.
První krok se samozřejmě týká splnění přístupových požadavků a dodržení práva Společenství.
EnglishThus, it is a question of what enterprises do on their own account over and above complying with the legislation.
Jde o to, co podniky dělají samy o sobě a co přesahuje pouhé dodržování právních předpisů.
EnglishDoes the Commission intend to reward countries that have made progress in complying with European standards?
Hodlá Komise ocenit pokrok, kterého tyto státy dosáhly, pokud jde o dodržování evropských standardů?
EnglishThe draft report meets the needs of cotton growers in the Member States while complying with the goals of the EU.
Návrh zprávy je v souladu s potřebami pěstitelů bavlny v členských státech a zároveň i s cíli EU.
EnglishMoreover, employing staff without complying with the requisite formalities also encourages unfair competition.
Zaměstnávání pracovníků bez plnění příslušných formálních náležitostí také přispívá k nekalé hospodářské soutěži.
EnglishComplying with the formalities is obviously a problem.
Dodržování formalit je bezesporu problém.
EnglishThis is about Croatia complying with all the criteria by then.
Není podstatné, kdy budou jednání dokončena; podstatné je, aby do té doby Chorvatsko splňovalo všechna kritéria.
EnglishOf course, it is necessary to respect human rights, but it is necessary to create the conditions for complying with them.
Samozřejmě, je třeba dodržovat lidská práva, ale je třeba, aby podmínky pro jejich dodržování byly vytvořeny.
EnglishWe have been told time and again by the European Commission that there are countries which are not complying with the current legislation.
Stále znovu nás Evropská komise informuje, že existují země nedodržující platné právní předpisy.