anglicko-česko překlad pro "complications"

EN

"complications" český překlad

volume_up
complication {podstatné jméno}

EN complications
volume_up
{množné číslo}

complications
volume_up
komplikace {ž mn. č.}
Other patients suffered complications which put their lives in danger.
Další pacienti utrpěli komplikace, které taktéž ohrozily jejich životy.
And during that learning curve the complications went quite a bit higher.
A v průběhu učení se komplikace stávaly docela velkými.
Next time, there will not be such complications, because the Treaty of Lisbon will be in force.
Příště už nenastanou žádné podobné komplikace, protože Lisabonská smlouva bude v platnosti.

Synonyma (anglicky) pro "complication":

complication

Příklady použití pro "complications" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThree and a half million die immediately after birth due to complications during pregnancy.
Tři a půl milionu umírá bezprostředně po narození kvůli komplikacím během těhotenství.
EnglishAnd the only option, pretty much -- when it's stroke or other complications -- is the wheelchair.
A řešením je opět, ať už jde o mrtvici či jiné onemocnění, invalidní vozík.
EnglishThey will also give rise to a whole series of complications for a great many hauliers in my country.
Rovněž způsobí celou řadu komplikací velkému počtu přepravců v mojí zemi.
EnglishThe following symptoms, described by organ systems, are complications of the illness in its advanced stages.
Následující příznaky orgánového poškození svědčí již o pokročilém stádiu nemoci.
EnglishThis is no easy subject, not simple at all; it has both legal complications and economic consequences.
Vůbec to není jednoduchá otázka; objevují se zde jak právní potíže, tak i ekonomické důsledky.
EnglishHowever, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.
Ve všech partnerských vztazích však mohou nastat potíže a problémy a my je musíme překonat.
EnglishDifferences in national rules governing businesses can create complications for businesses looking to cooperate.
Rozdíly ve vnitrostátních předpisech o podnikání však mohou klást spolupráci překážky.
EnglishMr President, honourable Members, the EU's relationship with Belarus is not without its complications.
Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, vztah Evropské unie s Běloruskem není bez problémů.
EnglishOne of the trickier complications has been the issue of people's legitimate right to personal privacy.
Jeden z těch náročnějších problémů se týkal legitimního práva občanů na zachování vlastního soukromí.
EnglishThe proposal for a directive on consumer rights aims to reduce the complications for online actions.
Návrh směrnice o právech spotřebitelů se zaměřuje na zmenšení komplikací spojených s on-line transakcemi.
EnglishEven to this day, a woman dies every minute in the world from complications linked to pregnancy or childbirth.
I dnes zemře ve světě každou minutu jedna žena kvůli komplikacím spojeným s těhotenstvím nebo porodem.
English500 000 women still die each year from complications in pregnancy or childbirth that cannot be treated.
Pět tisíc žen každoročně umírá v důsledku komplikací během těhotenství nebo při porodu, které není možno léčit.
EnglishUsually gall bladder removal takes 15 to 20 minutes, but in my case it took three hours because of complications.
Odstranění žlučníku obvykle trvá 15-20 minut, ale v mém případě to kvůli komplikacím trvalo tři hodiny.
EnglishIt may also lead to what are known as complications, and even to certain kinds of permanent impairment of the body.
Může také vést k tomu, co nazýváme komplikacemi a rovněž i k trvalému poškození některých částí těla.
EnglishObviously, this is resulting in some major complications -- back injuries, 30 percent of them -- chronic back injuries.
To samozřejmě vede k velkým komplikacím -- problémy se zády, 30 % z nich trpí chronickou bolestí zad.
EnglishIn this way, we would achieve equal contributions from each Member State, without unnecessary complications.
Tímto způsobem bychom bez zbytečných komplikací dosáhli toho, že by každý členský stát by přispíval stejným dílem.
EnglishThe property crisis may create serious complications in several EU Member States, not just in the United States.
Krize s nemovitostmi může vést k vážným komplikacím v několika členských státech EU, nejen ve Spojených státech.
EnglishAnd they spend that money on the promise that this is a drug which will reduce the rate of complications with flu.
A utratili tyto peníze protože byl příslib, že se jedná o lék, který sníží míru komplikací spojených s chřipkou.
EnglishWe have succeeded in overcoming certain legal complications that arose as a result of the method employed by the Commission.
Podařilo se nám překonat některé právní těžkosti, které se objevily v důsledku metody používané Komisí.
EnglishThat is where the complications begin and where it may be true that the priorities are not always immediately recognised by everyone.
Zde začínají problémy a může se ukázat, že ne všichni si od počátku uvědomují, jaké jsou priority.