anglicko-česko překlad pro "complicated"

EN

"complicated" český překlad

volume_up
complicated {příd. jm.}

EN complicated
volume_up
{přídavné jméno}

complicated (také: complex, convoluted, elaborate, inextricable)
volume_up
komplikovaný {příd. jm. m.}
And they're all -- happiness for moments is a fairly complicated process.
Konkrétní momentální štěstí je dost komplikovaný proces.
However the European financing scheme is both diverse and complicated.
Evropský systém financování je však různorodý a komplikovaný.
The current system is very complicated and lacks transparency.
Současný systém je velice komplikovaný a postrádá transparentnost.
complicated (také: complex, compound, intricate, tricky)
volume_up
složitý {příd. jm. m.}
The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
Postup přístupu k evropským financím je značně složitý a neproniknutelný.
The decommissioning of nuclear power plants is a very complicated process.
Vyřazování jaderných elektráren z provozu je velice složitý proces.
The deadlines have been very short and the package is challenging and complicated.
Termíny na odevzdání zpráv byly velmi krátké a balíček je náročný a složitý.
complicated (také: complex, convoluted, elaborate, intricate)
volume_up
spletitý {příd. jm. m.}
It's the kind of complicated circle that I'm going to tell you about.
Je to trochu spletitý kruh jako ten, o kterém vám budu vyprávět.
complicated (také: entangled, tangled, knotty, swirly)
volume_up
zamotaný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "complicated" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishComplicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
Složitá pravidla EU poslední věcí, kterou tito lidé ve složité situaci potřebují.
EnglishThis is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.
Důvodem je, že předpisů pro udělování dotací je příliš mnoho a jsou příliš složité.
EnglishMr Audy, the national voting system is a bit more complicated in some States.
Pane Audy, vnitrostátní volební systém je v některých státech komplikovanější.
EnglishThank you, Mr Lamberts, for such a clear response on such a complicated issue.
Pane Lambertsi, děkuji vám za jasnou odpověď na tak komplikovanou záležitost.
EnglishIt might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
Může se to zdát komplikované, ale ve skutečnosti se jedná o velmi účinný nástroj.
EnglishThis is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
To je obzvláště důležité v případech komplikovaných či vzácných zdravotních problémů.
EnglishThe costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
Náklady, jež vynálezci nesou, jsou příliš vysoké a postupy příliš složité.
EnglishThere are complicated technical issues and it will take time to pursue them.
Jsou zde komplikované technické problémy a jejich vyřešení bude nějakou dobu trvat.
EnglishDo not come and tell us that this is complicated, because the projects are ready.
Nechoďte sem a neříkejte nám, že je to komplikované, protože projekty jsou připravené.
EnglishI do not even try to discuss this with my wife, as it is too complicated.
Své ženě jsem se tuto věc ani nepokoušel vysvětlit, protože je to velmi složité.
EnglishThis proposal seems to be a very complicated and not very efficient procedure to me.
Tento návrh podle mého názoru povede k velmi složitému a nepříliš účinnému postupu.
EnglishI'm not trying to say we can't solve complicated problems in a complicated world.
Nesnažím se tvrdit, že nemůžeme vyřešit složité problémy složitého světa.
EnglishMadam President, Commissioner, we find ourselves in a very complicated situation.
Paní předsedající, paní komisařko, nacházíme se ve velmi složité situaci.
EnglishCooperation between Member States on energy issues has been rather complicated.
Spolupráce mezi členskými státy v otázkách energetiky je poněkud složitá.
EnglishI realise that it is difficult and I realise that the rules can be very complicated.
Uvědomuji si, že je to obtížné, a také si uvědomuji, že předpisy jsou velmi složité.
EnglishAnd to the person who was promoting it said, "The atmosphere's much more complicated."
A člověku, který ho propagoval bylo řečeno, "Atmosféra je daleko více komplikovaná."
EnglishUrban mobility is a complicated issue for policy preparation at European level.
Pokud jde o přípravu politiky na evropské úrovni, je městská mobilita složitým problémem.
EnglishFinally we come to milk, the most complicated matter in this evaluation.
Nakonec se dostáváme k mléku, nejkomplikovanějšímu problému v tomto hodnocení.
EnglishMoreover, the financial crisis has complicated the European Central Bank's task enormously.
Kromě toho finanční krize mimořádně zkomplikovala úkol Evropské centrální banky.
EnglishThey do not need to use complicated explosive devices: they just need a matchbox.
Nemusí používat složitá výbušná zařízení, stačí jim krabička zápalek.