anglicko-česko překlad pro "to compete"

EN

"to compete" český překlad

EN to compete
volume_up
[competed|competed] {sloveso}

to compete
We can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Můžeme jim konkurovat pouze snižováním životního standardu našich pracovníků.
Otherwise, you will simply be making it impossible for our farmers to compete.
Jinak zkrátka znemožníte našim zemědělcům konkurovat.
We cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
Jejich zboží nemůžeme konkurovat, ledaže bychom naše platy snížili na jejich úroveň.
to compete (také: to contest)
In this type of procedure it is also possible to compete on the commodity exchange.
V tomto typu zadávacího řízení lze také soutěžit na komoditní burze.
Is there some driving force through evolution that allows matter to compete?
Je v evoluci nějaká řídící síla, která umožňuje hmotě soutěžit?
The European shipyards are not in a position to compete with the breaking yards of South Asia.
Evropské loděnice nejsou schopné soutěžit s demontážními loděnicemi v jižní Asii.
to compete (také: to vie, to emulate)
Member States must cooperate rather than compete with each other.
Členské státy musí navzájem spíše spolupracovat než soupeřit.
Moreover, we must ensure that food and energy crops do not have to compete for space.
Kromě toho musíme zaručit to, aby potravinářské a energetické plodiny nemusely soupeřit o prostor.
There is the risk that an unjustified increase in the production of biofuels will compete with food production.
Existuje riziko, že neodůvodněný nárůst výroby biopaliv bude soupeřit s výrobou potravin.

Příklady použití pro "to compete" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEurope's dynamic growth has given Europe the opportunity to compete globally.
Dynamický růst Evropy jí dal příležitost konkurenceschopnosti na světové úrovni.
EnglishBut her tribe and family urged her not to compete and were very much against it.
Ale její klan a rodina ji nutili, aby nesoutěžila a byly opravdu proti tomu.
EnglishWe agree that nobody should compete while carrying around such a heavy burden.
Souhlasíme, že s tak velkým břemenem by se do soupeření nikdo neměl pouštět.
EnglishThat would really help our enterprises to compete on the global market.
Tím bychom skutečně pomohli našim podnikům ke konkurenceschopnosti na světovém trhu.
EnglishHere people have spoken of biofuels and the way they compete with food production for land.
Lidé zde hovořili o biopalivech a způsobu, jakým soutěží s produkcí potravin o půdu.
EnglishAs a rule, these businesses do not compete in the single market, in cross-border activity.
Na jednotném trhu si tyto podniky v přeshraniční činnosti zpravidla vůbec nekonkurují.
EnglishThere are, in fact, still a number of amateur athletes who compete in the Olympics.
Na Olympiádě stále ještě soutěží mnoho amatérských sportovců.
EnglishCroatia and Iceland - I would like them to compete to be number 28.
Chorvatsko a Island - rád bych, aby tyto země soutěžily o to, kdo se stane státem číslo 28.
EnglishSecondly, Romania and Bulgaria did not compete to win the top prize of Transparency International.
Zadruhé, Rumunsko a Bulharsko se nesnažily vyhrát první cenu u Transparency International.
EnglishThose athletes had sacrificed everything to compete in the games.
Tito sportovci obětovali všechno, aby na hrách soutěžili.
EnglishWe must ensure, however, that biomass production is sustainable and does not compete with food production.
My ale musíme zajistit, aby produkce biomasy byla udržitelná a nekonkurovala výrobě potravin.
EnglishIn many countries it is in practice impossible for new energy companies to compete fairly in the market.
V mnohých zemích je v praxi nemožné, aby nové energetické společnosti čestně konkurovaly na trhu.
EnglishWe have such successful countries as China, India, Brazil and others with which we compete at a global level.
Jsou zde úspěšné země jako Čína, Indie, Brazílie a jiné, s nimiž soutěžíme na globální úrovni.
EnglishIf Europe is to be able to compete in future, we must invest in modern environmental technology.
Pokud má být Evropa v budoucnosti konkurenceschopná, musíme investovat do moderních ekologických technologií.
EnglishClearly the answer is 'both': we compete on the market both within the European Union as well as worldwide.
Samozřejmě odpověď je "všude": Soutěžíme na trhu v rámci Evropské unie, stejně jako na celém světě.
EnglishBecause if I want evolution, I need containers to compete.
Protože pokud chci evoluci, potřebuji obaly k soutěžení.
EnglishThe Williams sisters compete -- one wins Wimbledon.
Sestry Williamsovy společně trénují – jedna vyhraje Wimbledon.
EnglishThere are many options to compete with hydrogen power; electric engines and fuel cells at the very least.
Vodíkovému pohonu konkuruje mnoho dalších alternativ, přinejmenším elektrické motory a palivové články.
EnglishWhat, then, will be left for Europe in terms of competitiveness if we cannot compete in those areas?
Co tedy Evropě v otázce konkurenceschopnosti zbude, jestliže nedokážeme být soupeřem ani v těchto oblastech?
EnglishFor instance, me and my sister, when we were little, we would compete to see who could eat the most squirrel brains.
Například když jsme byli malí, s mou sestrou jsme závodili kdo dokáže sníst víc veverčích mozků.