anglicko-česko překlad pro "combat"

EN

"combat" český překlad

volume_up
combat {podstatné jméno}
volume_up
combat {příd. jm.}
CS
volume_up
combatant {podstatné jméno}
CS

"Air Combat Command" anglický překlad

EN
EN
EN
EN

combat {podstatné jméno}

volume_up
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Můžeme ukončit boj a uspořádat mírovou konferenci?
We also need to focus on what we can do to initiate growth and combat unemployment.
Musíme se rovněž zaměřit na to, jakým způsobem můžeme podnítit růst, a na boj s nezaměstnaností.
Specifically, there are no concrete measure to combat unemployment.
Konkrétně není stanoveno žádné určité opatření pro boj s nezaměstnaností.
At this stage of our development, symbols do not embody confrontation, combat or battles; they are a means of conveying ideas and of uniting people around values.
V této fázi našeho vývoje symboly neztělesňují konflikt, boj nebo bitvy, jsou prostředkem, jak předat myšlenky a sjednotit lidi na základě hodnot.
CS

Air Combat Command

volume_up
1. vojenství
Air Combat Command

Příklady použití pro "combat" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe urgently need European legislative standards to combat violence against women.
Naléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti násilí na ženách.
EnglishThis is the way to combat xenophobia and racism and fight for a decent Europe.
To je způsob, jak bojovat proti xenofobii a rasismu a usilovat o slušnou Evropu.
EnglishThen we can also work to promote increased mobility and to combat protectionism.
Pak se můžeme také snažit podporovat zvýšenou mobilitu a bojovat s protekcionismem.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chtějí bojovat s velkou nespravedlností neoliberalismu a globálního kapitálu.
EnglishThe European Union intends to give itself a body of legislation to combat terrorism.
Evropská unie má v úmyslu přijmout balík právních předpisů pro boj s terorismem.
EnglishIt is impossible to combat climate change without considering energy efficiency.
Není možné bojovat proti změně klimatu, aniž bychom zvažovali energetickou účinnost.
EnglishWe need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Potřebujeme opatření na boj proti vypouštění jemných prachových částic u zdroje.
EnglishSmartScreen Filter helps combat these threats with a set of sophisticated tools:
Filtr SmartScreen s těmito hrozbami bojuje pomocí sady důmyslných nástrojů:
EnglishMeasures taken to combat discrimination against the Roma continue to be insufficient.
Opatření přijatá pro boj proti diskriminaci Romů jsou ovšem nadále nedostatečná.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Abychom mohli s touto finanční tísní bojovat, musíme začít hovořit o obnově.
EnglishThis amendment allows resources from the fund to be used to combat the crisis.
Toto změněné nařízení umožňuje použít prostředky z fondu k boji proti krizi.
EnglishUrgent measures are therefore needed to combat these discriminatory situations.
Je proto naléhavě nutné přijmout opatření pro boj s těmito diskriminačními situacemi.
EnglishWe need to combat inequalities between the Member States and within the Member States.
Musíme bojovat proti nerovnostem mezi členskými státy i v rámci členských států.
EnglishSubject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
Předmět: Boj proti mezinárodnímu zločinu a Soudní dvůr Evropských společenství.
EnglishTo start with, a joint action to combat trafficking in human beings was adopted in 1997.
Nejprve byla přijata společná akce o boji proti obchodování s lidmi v roce 1997.
EnglishIn the EU, we should work to lower emissions and increase mobility and to combat crime.
V EU bychom měli pracovat na snížení emisí a zvýšení mobility a potírání zločinu.
EnglishThis will boost the mobility of young people in the EU and help to combat unemployment.
Tato akce podpoří mobilitu mladých lidí v EU a pomůže v boji s nezaměstnaností.
EnglishThe more countries are developed, the more they will be able to help combat poverty.
Čím více zemí bude vyspělých, tím více budou mít možnost pomoci v boji proti chudobě.
EnglishWe combat piracy for profit, but we are completely opposed to criminalising consumers.
Bojujeme proti pirátství pro zisk, ale jsme zcela proti kriminalizaci spotřebitelů.

Synonyma (anglicky) pro "combat":

combat
combatant