anglicko-česko překlad pro "clauses"

EN

"clauses" český překlad

volume_up
clauses {mn. č.}
volume_up
clause {podstatné jméno}

EN clauses
volume_up
{množné číslo}

clauses
volume_up
doložky {ž mn. č.}
These are binding clauses for the European Union, and yet these clauses are systematically ignored.
Tyto doložky jsou pro Evropskou unii závazné, ale navzdory tomu se neustále ignorují.
The Commission and the Council really wanted these clauses to disappear.
Komise a Rada se skutečně snažily, aby tyto doložky zmizely.
The second point is, of course, the issue of what are known as the 'sunset clauses' or revision clauses.
Druhým bodem je samozřejmě otázka toho, co známe jako "doložky o platnosti" nebo doložky o přezkumu.
clauses
volume_up
klauzule {ž mn. č.}
However, bilateral safeguard clauses are also important in this agreement.
U této dohody jsou však důležité rovněž oboustranné bezpečnostní klauzule.
These clauses must be examined just as closely as economic ones.
Ty je třeba prostudovat stejně podrobně jako klauzule týkající se hospodářství.
The EU partnership agreements henceforth include clauses on democracy and human rights.
Dohody o partnerství s EU obsahují klauzule o demokracii a lidských právech.
volume_up
dodatky {m mn. č.}
clauses (také: paragraphs)
volume_up
odstavce {m mn. č.}

Synonyma (anglicky) pro "clause":

clause
English

Příklady použití pro "clauses" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe labour clauses in the contract are good, but they do not go far enough.
Části smlouvy zabývající se odbory jsou dobré, ale nejdou dostatečně daleko.
EnglishIt is very important in this case that there are sensible safeguard clauses.
V tomto případě je velmi důležitá existence rozumných ochranných doložek.
EnglishThirdly, we need a new generation of binding energy interdependence clauses.
Za třetí, potřebujeme novou generaci závazných pravidel vzájemné energetické závislosti.
EnglishThe Council of Europe also highlighted the danger of leaving out safeguard clauses.
Rada Evropy také zdůraznila nebezpečí vynechání ochranných doložek.
EnglishThe clauses in question have actually been used to restrict freedom of opinion and expression.
Daná ustanovení byla ve skutečnosti zneužita k omezování svobody názoru a projevu.
EnglishThe report calls for a stronger reinforcement of the human rights clauses and sanctions.
Zpráva vyzývá k posílení doložek a sankcí týkajících se lidských práv.
EnglishThis includes approving safeguard clauses and implementation as part of the codecision process.
To zahrnuje schvalování ochranných doložek a provádění v rámci postupu spolurozhodování.
EnglishHaving said that, however, we do not agree with certain clauses, such as those dealing with detention.
Přesto nesouhlasíme s některými klauzulemi, například těmi, jež se týkají zadržování.
EnglishWho do the Member States want to protect themselves from when they plan safeguard clauses against Europe?
Před kým se členské státy chtějí chránit, když plánují ochrannou doložku proti Evropě?
EnglishI would not like us to look at the process of EU enlargement only from the point of view of legal clauses.
Nechtěl bych, abychom proces rozšíření EU posuzovali jen z hlediska právních klauzulí.
EnglishThese clauses were agreed with the GCC some years ago.
Na těchto ustanoveních jsme se s Radou pro spolupráci v Zálivu dohodli už před několika roky.
EnglishHowever, when the clauses are laid down, the principle of proportionality must be taken into account.
Znění doložek nicméně musí zohlednit zásadu proporcionality.
EnglishThat is the point of the clauses which you have adopted about so-called respect for human rights and democracy.
To je smysl doložek, které jste přijali ohledně tzv. Dodržování lidských práv a demokracie.
EnglishThe proposals put forward provide for complicated procedures for invoking and enforcing the safeguard clauses.
Předložené návrhy stanovují složité postupy pro uplatňování a prosazování ochranných doložek.
EnglishAs a result, there are now more social clauses, and more rights.
Důsledkem jsou nová sociální ustanovení a více práv.
EnglishThis demand must be at the heart of our relations with our partners, in the same way as the human rights clauses.
Tento požadavek musí být ústředním bodem našich vztahů s partnery, stejně jako články týkající se lidských práv.
EnglishThe incorporation of these kinds of clauses into future trade agreements to be negotiated is therefore paramount.
Začlenění těchto typů ustanovení do budoucích obchodních dohod, které budou projednávány, má proto prvořadý význam.
EnglishThe inclusion of ICC clauses in international agreements is now standard practice for the European Union.
Začlenění jednotlivých ustanovení Mezinárodního trestního soudu do mezinárodních smluv je nyní pro Evropskou unii běžnou praxí.
EnglishI think that, above all, the Union has to deal with the anti-market clauses in agreements with third countries.
Domnívám se, že Unie se především musí vypořádat s doložkami, které narušují trh a jsou součástí dohod se třetími zeměmi.
EnglishSecuring improvement through mandatory clauses and requirements in trade agreements is one way to achieve this.
Zajistit zlepšení prostřednictvím povinných doložek a požadavklů v obchodních dohodách je jedna cesta, jak toho dosáhnout.