EN

to cave in {sloveso}

volume_up

Podobné překlady pro "to cave in" česky

cave podstatné jméno
to cave sloveso
in příslovce
Czech
in předložka

Příklady použití pro "to cave in" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI bet those prehistoric cave artists would have loved to know how to draw better.
Vsadím se, že prehistoričtí jeskynní umělci by byli moc rádi věděli, jak líp kreslit.
English(Laughter) But the other side of the equation is you've got to come out of your cave.
(Smích) Ale druhou stranou rovnice je, že se musíte dostat ze své jeskyně.
EnglishLike climbing up into a cave and doing that stuff all the way down there.
Je to stejné jako lézt do jeskyně a dělat věci, které děláme tady dole.
EnglishIt gets closer and closer -- 40,000 years ago, we're still doing cave paintings.
Tato melodie zvučí kosmickým prostorem celou dobu od té chvíle.
EnglishSo, I kind of believe that we're in like the "cave-painting" era of computer interfaces.
Myslím si, že co se týká uživatelského rozhraní počítače, jsme nyní v období "jeskynních kreseb".
EnglishAn area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
Mezi oblasti divoké přírody je rovněž zařazena jedna oblast v mojí zemi, krápníková jeskyně Aggtelek.
EnglishDuring one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
Během jednoho podzemního průzkumu uvízl v jeskyni a musel být vyproštěn francouzskými záchranáři.
EnglishThe worst thing that's happened in the cave so far was one of the robots fell down ten meters.
Nejhorší věc, která se v jeskyni zatím stala, byla, že jeden z těchto robotů spadl z desetimetrové výšky.
EnglishFrom the entrance, this is nothing like a commercial cave.
Již od vchodu, tohle nemá nic společného s komerční jeskyní.
EnglishI mean fossils, cave paintings and so forth.
Myslím tím zkameněliny, jeskynní malby a tak dále.
EnglishThere was a cave on the site; we tunnel into the hill, descend through the rock into an underground chamber.
Řekl jsem, žádná budova; je tady jeskyně, tak prorazíme do kopce tunel, který se skrz skálu bude svažovat do podzemní místnosti.
EnglishYou have to come into the world like Asanga did, who was looking to realize Maitreya Buddha after 12 years sitting in the cave.
Musíte přijít na svět, tak, jako Asanga, který po 12ti letech sezení v jeskyni chtěl realizovat vědomí buddhy Maitréje.
EnglishIt is not about shivering around a candle in a cave: it is about a future that can be more positive and attractive than today's.
Budoucnost s nulovými emisemi neznamená návrat do jeskyní. Je to budoucnost, která může být pozitivnější a lákavější, než je dnešek.
EnglishThey realized that, in 6,000 years of storytelling, they've gone from depicting hunting on cave walls to depicting Shakespeare on Facebook walls.
Uvědomili si, že za 6000 let vyprávění příběhů se posunuli od zobrazování lovu na zdi v jeskyních k zobrazování Shakespeara na zdích Facebooku.
EnglishIt is widely assumed that the earliest human artworks are the stupendously skillful cave paintings that we all know from Lascaux and Chauvet.
Všeobecně se věří, že nejrannější lidská umělecká díla jsou ty opravdu vyvinuté nástěnné jeskynní malby, které všichni známe z Lascaux nebo ze Chauvet.
EnglishTherefore, I would like to make it very clear that if we go beyond the principles and start discussing the details, there is one principle I will never cave in on.
Proto bych chtěl, aby bylo naprosto jasné, pokud od zásad přejdeme k diskusi o podrobnostech, že je zde jedna zásada, které se nikdy nevzdám.
EnglishThe growing support for a FTT must be driven hard by public opinion for governments to act, and not to cave in to the people for whom greed is not enough.
Rostoucí podpora daně z finančních transakcí musí být více vedena veřejným zájmem vlád jednat, a nikoli dávat volný prostor hrabivcům, kteří nemají nikdy dost.