EN catch
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

catch
We must stop allowing these companies to 'catch me if you can'.
Musíme těmto firmám znemožnit, aby s námi dále hrály hru s názvem "chyť mne, když to dokážeš".
I am delighted to support Mrs Doyle's land-all policy, whereby fishermen will be compelled to land everything they catch.
Velmi rád podpořím politiku vylodění veškerého úlovku, kterou navrhuje paní Doylová a podle které budou rybáři nuceni vylodit všechno, co chytí.
So it wasn't so much about the probability of being caught again.
Takže to moc nebylo o pravděpodobnosti, že vás chytí.
catch
It must be possible for vessels fishing in one area to land the catch in a port in another area.
Plavidla, která loví v jedné oblasti, musí mít možnost vyložit úlovek v přístavu v jiné oblasti.
celkový povolený úlovek
Carbon-14 dating revealed that the cold-water coral matrix taken as by-catch in this fishery was at least 4550 years old.
Datování na základě rozpadu uhlíku 14 odhalilo, že hmota chladnovodního korálu, získaná jako vedlejší úlovek v tomto lovišti, je nejméně 4 550 let stará.
catch (také: capture, take)
They were caught by the American soldiers, trying to kill Americans.
Byli chyceni americkými vojáky, když se snažili zabít Američany.
So I have shown you this to demonstrate how many boats, how many vessels it takes to catch one of these guys.
Ukázal jsem vám tyto záběry pro ilustraci kolik člunů, kolik lodí je potřeba k chycení jednoho takového zločince.
We cannot even guess at the number of immigrants who were not caught.
Nemůžeme se ani pokusit o odhad počtu přistěhovalců, kteří nebyli chyceni.
catch (také: catching)
These nets are used by small inshore vessels to catch shellfish and lesser spotted dogfish off the North-West coast.
Malé pobřežní lodě tyto sítě používají na chytání měkkýšů a máčky skvrnité na severozápadním pobřeží.
Because catching mice is what the two cats wanted to do.
Protože chytání myší je to, co kočky chtějí dělat.
catch (také: crook, hook, peg, hooklet)
Je v tom ale háček.

2. technologie

catch

Příklady použití pro "catch" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe cannot take a catch-all approach, saying 'These are all poisonous substances'.
Nemůžeme všechno hodit do jednoho pytle a říct: "jsou to všechno jedovaté látky".
EnglishHowever, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
Měli bychom však poukázat na nutnost snížit vedlejší úlovky a vyloučit výměty.
EnglishNext time you catch yourself in the act of otherizing, that will be your clue.
Příště až se přistihnete, jak někoho řadíte k těm Dalším, vás to snad napadne.
EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
Je to situace připomínající Hlavu XXII a odpověď nelze najít jen tak snadno.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Pravidla znáte, dámy a pánové: budeme pokračovat dle postupu zvednuté ruky.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Odhadovali jsme dvě minuty na postup "catch-the-eye": to znamená dva řečníky.
EnglishThere will be up to 10 minutes of catch-the-eye possible for such occasions.
Přidá se do ní až 10 minut vyhrazených pro vystoupení postupem "catch-the-eye".
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Na rekreační rybáře na moři připadá snad 1 % celkových zbývajících úlovků.
EnglishAs tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.
Cestovní ruch se vyvíjí a nesmíme za ním se statistikami samozřejmě zaostávat.
EnglishIf your origami comes into contact with one of these candles, it will catch fire.
Pokud se origami dostane do kontaktu s některou z těchto svíček, vzplane.
EnglishIt is, however, particularly important for the countries that are struggling to catch up.
Zvlášť důležité jsou však pro země, které se snaží dohnat ty, co jsou před nimi.
EnglishBut it has a terrible catch, and the catch is that this system is destined to collapse.
Je tu ale hrozivý chyták. ~~~ A tím je, že tento systém je odsouzen k zániku.
EnglishHowever, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.
Mohu vám však nabídnout, že vás přijmu v rámci postupu "zvednuté ruky".
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Paní poslankyně, máte hovořit k tématu v rámci postupu "zvednuté ruky".
EnglishNominal catch statistics in the north-east Atlantic (recast version) (
Statistiky nominálních odlovů v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (
EnglishWe still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.
Nyní zbývá 10 minut na postup zvednuté ruky, každý má maximálně minutu.
EnglishIf your origami comes into contact one of these candles, it will catch fire.
Pokud se origami dostane do kontaktu s některou z těchto svíček, vzplane.
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Nebudou-li moci zastřelit dost tuleňů, pak nebudou mít žádné ryby, které by chytali.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Je zřejmé, že treska může být vedlejším úlovkem při lovu jiných druhů.
English(DE) Madam President, you overlooked me during the catch-the-eye procedure.
(DE) Paní předsedající, během postupu "catch the eye" jste mě přehlédla.