EN capture
volume_up
{podstatné jméno}

capture (také: take, catch)
capture (také: conquest, storming)
capture
One kind of warning to the creators of such inhumane scenarios could be the awareness that they will be captured, for example, by international special forces, and sentenced to life imprisonment.
Určitým varováním pro ty, kteří vytvářejí tyto nelidské scénáře, by mohlo být vědomí, že budou dopadeni, například zvláštními mezinárodními silami, a odsouzeni na doživotí.
capture (také: loot, looting, plunder, prey)
capture

Synonyma (anglicky) pro "capture":

capture

Příklady použití pro "capture" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCapture all your opponent's checkers, or block all your opponent's legal moves.
Vezměte všechny kameny protihráče nebo zablokujte všechny možné tahy protihráče.
EnglishPress the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
Press the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
EnglishI also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Se zájmem jsem zaregistroval rovněž návrh směrnice o zachycování a uchovávání uhlíku.
EnglishMicrosoft Windows Movie Maker will start the Video Capture Wizard dialog box.
Microsoft Windows Movie Maker will start the Video Capture Wizard dialog box.
EnglishIn the Movie Tasks pane, under Capture Video menu, click Capture from video device.
In the Movie Tasks pane, under Capture Video menu, click Capture from video device.
EnglishYou can then paste the screen capture into a document, e‑mail message, or other file.
Snímek obrazovky pak lze vložit do dokumentu, e-mailové zprávy nebo jiného souboru.
EnglishThe amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
Pozměnění této směrnice učiní sběr údajů podle druhu zboží povinným.
EnglishAnother way to capture a picture of part of the screen is to use the Windows Snipping Tool.
Výřez obrazovky můžete zkopírovat také pomocí nástroje Výstřižky ve Windows.
EnglishUnder Audio device, click the audio capture device that you want to use.
V seznamu Zvukové zařízení vyberte zařízení pro digitalizaci zvuku, které chcete použít.
EnglishThe Video Capture Wizard rewinds your tape and then begins capturing it.
The Video Capture Wizard rewinds your tape and then begins capturing it.
EnglishWhat was said, though, is that the power stations must be capture-ready.
Bylo však řečeno, že nové elektrárny musí být připraveny na zachycování.
EnglishMining is such an industry, and it is in dire need of CO2 capture and storage technologies.
Těžba je takovým odvětvím a naléhavě potřebuje technologie zachycování a ukládání CO2.
EnglishYou will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
Asi chápete, že zde hovořím zejména o zachycování a ukládání CO2.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
Navíc zachycování a ukládání uhlíku neznamená, že jde o uhlí s nízkým obsahem uhlíku.
EnglishTo the critics of carbon capture and storage technology, I say this: just get real!
Kritikům technologie zachycování a ukládání oxidu uhličitého sdělím toto: Prostě buďte realisty!
EnglishOr you can do beautiful things that, if the camera can capture, you can make.
Nebo můžete vyrábět skvostné věci za pomoci vašeho fotoaparátu.
English. ~~~ See Take a screen capture (print your screen). ~~~

~~~ Tisk snímku obrazovky počítače: Viz Pořízení snímku (kopie) obrazovky. ~~~

EnglishThis is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Tento snímek se označuje také jako kopie obrazovky nebo zachycení obrazovky.
EnglishWith regard to the capture and storage of carbon, we are waiting for the agreement on financing.
Pokud jde o zachycování a ukládání uhlíku, čekáme na dohodu o financování.
EnglishIf you don't want to capture the screen shots along with the click information, select No.
Nechcete-li spolu s informacemi o kliknutích zachytávat snímky obrazovek, vyberte možnost Ne.