anglicko-česko překlad pro "can"

EN

"can" český překlad

volume_up
can {podstatné jméno}

EN can
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

can (také: watering can)
can (také: canister, cannister, drum, tin)

2. americká angličtina, slang

can (také: cage, gaol, guardhouse, jail)
It cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
Such dialogue cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Takový dialog se nemůže konat s politickými účastníky, kteří jsou ve vězení nebo v domácím vězení.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Nemůžeme někoho obžalovat a zavřít ho do vězení, aniž by byl obviněn a měl soud.

3. americká angličtina, vulgárně

can (také: ass, butt, behind, buttocks)
volume_up
zadek {m} [hovor.]
Can of whup ass, the networking force.
Může natlouci zadek, síťově propojené síle.
Mohou zažalovat váš zadek.

Příklady použití pro "can" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
EnglishA few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
Jsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.
EnglishWe have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.
EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Touto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.
EnglishBut perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest.
Možná se však naši makedonští přátelé mohou z Bukurešti poučit alespoň v něčem.
EnglishThere is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
Žádný zisk nemůže vyvážit škody na životním prostředí, které tyto závody způsobí.
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Připojení k Internetu je také možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti.
EnglishToo many of these programs opening at the same time can slow down your computer.
Pokud se spouští příliš velké množství těchto programů, mohou zpomalit počítač.
EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.
EnglishIf you still can't hear any sound, see Sound cards: frequently asked questions.
Pokud stále neslyšíte zvuk, přejděte k tématu Zvukové karty: Nejčastější dotazy.
EnglishThe parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed.
Před instalací sady LIP je třeba nainstalovat jazykovou sadu nadřazeného jazyka.
EnglishOnce you successfully update your payment information, you can place a new order.
Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.
EnglishThese updates often include fixes that can improve the security of your system.
Aktualizace často obsahují opravy chyb, které mohou zlepšit zabezpečení systému.
EnglishAnd we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
A my toto můžeme změřit velmi, velmi přesně s Keplerem a sledovat jejich efekty.
EnglishSuch media can promote intercultural dialogue by combating negative stereotypes.
Tato média mohou podporovat mezikulturní dialog potíráním negativních stereotypů.
English(NL) Mr President, we have just shown how dignified we, as a Parliament, can be.
(NL) Pane předsedo, právě jsme ukázali, jak dokážeme být jako Parlament důstojní.
EnglishWe can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
Podobné věci se můžeme pokusit vyvíjet také s Čínou, Brazílií nebo jinými zeměmi.
EnglishIn the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
Ve zprávě, kterou projednáváme, můžeme najít podobně příliš optimistická tvrzení.