EN

building {podstatné jméno}

volume_up
building (také: creation)
Building anything on it is like building on sand, without foundations.
Budování čehokoliv na ní je budováním na písku, bez základů.
The key theme of the Stockholm Programme is 'Building a Citizens' Europe'.
. - (RO) Klíčovým tématem Stockholmského programu je "budování Evropy občanů".
building infrastructures exploited by joint European ventures; and
budování infrastruktur využívaných společnými evropskými podniky a
There is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
Není pro to žádný důvod: v Bruselu je dostačující budova Parlamentu.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
Tato budova je vhodné místo pro EIT a Evropskou výzkumnou radu.
Now if I was a bird, the building on my left is a liability.
Teď, kdybych byl ptákem, tak budova nalevo je závazek.
building (také: house, home)
She doesn't do it by quietly building one house at a time.
Nečiní tak, že by jednou za čas v tichosti postavila dům.
He wouldn't reveal the exact number of bottles, he would not reveal exactly where the building was and he would not reveal exactly who owned the building.
Nemohl prozradit skutečný počet lahví, neprozradil, kde ve skutečnosti ten dům stál a ani majitele této budovy.
We know that this is like building a house from the roof down: every time we have a problem, we try to solve that problem.
Víme, že se to podobá tomu, jako bychom stavěli dům od střechy dolů: pokaždé máme problém a pokoušíme se ho vyřešit.
building (také: structure, frame)
In addition, there is also an ecological aspect to the unfavourable impact of building the gas pipeline.
Stavba plynovodu má navíc nepříznivý dopad i z ekologického hlediska.
No support is given to alternative ideas, such as building nuclear power stations.
Žádná podpora není věnována alternativním myšlenkám, jako je například stavba jaderných elektráren.
In other words, if there is a mosque on that street, then no other religious building is allowed.
Jinými slovy, je-li v ulici mešita, nebude v ní povolena žádná jiná náboženská stavba.
Research in the construction sector is moving towards a greener approach to building.
Výzkum v oblasti stavebnictví směřuje k ekologičtějšímu přístupu ke stavění.
We should therefore insist on insulation, as well as other measures, in the building industry.
Ve stavebnictví bychom proto měli klást důraz na izolaci a ostatní opatření.
This involves important sectors, including buildings and transport.
To se týká důležitých odvětví, včetně stavebnictví a dopravy.
building (také: construction, house)
Research in the construction sector is moving towards a greener approach to building.
Výzkum v oblasti stavebnictví směřuje k ekologičtějšímu přístupu ke stavění.
That means, of course, fully implementing the 2000 Employment Directive and then building on it.
To samozřejmě znamená plné provedení směrnice o zaměstnanosti z roku 2000 a stavění na ní.
There's people getting drunk building Lego, and you've got to finish the thing before you puke.
Jsou tu lidé, kteří se opíjejí při stavění Lega. ~~~ Úkolem je stavbu dokončit, než se pozvracíte.

Příklady použití pro "building" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishState-building takes time - but we must be prepared to be there and offer help.
Budování státu je zdlouhavý proces, musíme však být připraveni nabídnout pomoc.
EnglishBuilding on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
Na základě této nové transparentnosti jsme proto stanovili pět klíčových podmínek.
EnglishInnovation is not just a question of one building, one ministry, one programme.
Inovace není jen otázkou jedné budovy, jednoho ministerstva, jednoho programu.
EnglishThe most important thing now is to focus on building a stable civil society.
Nejdůležitější věcí nyní je zaměřit se na budování stabilní občanské společnosti.
EnglishWe are experienced in supporting democracy building in our external relations.
Máme s podporou demokratických procesů v našich vnějších vztazích zkušenosti.
EnglishWe provide targeted support under the comprehensive institution-building programme.
Poskytujeme cílenou podporu v rámci rozsáhlého programu institucionálního rozvoje.
EnglishChanging the status quo is difficult; building something positive is even more so.
Změnit současný stav je obtížné, vytvoření něčeho pozitivního je ještě těžší.
EnglishMr President, this is about the building in Strasbourg and the decision to go back.
Pane předsedo, jedná se o budovu ve Štrasburku a rozhodnutí vrátit se zpátky.
EnglishWhat is going to deliver is building more of the European Union within Ukraine.
Co může přinést výsledky, je intenzivnější budování hodnot Evropské unie na Ukrajině.
EnglishThe work of building Europe must continue, and to do that we need the Lisbon Treaty.
Práce na budování Evropy musí pokračovat, a k tomu potřebujeme Lisabonskou smlouvu.
EnglishIt's an old temple-building technique from Japan but bamboo is very fire-susceptible.
Je to stará japonská technika stavby chrámů. ~~~ Ale bambus je velmi hořlavý.
English"Mixing" means building customized courses, means building customized books.
Mixáž, kompilace, znamená vytváření kurzů na míru, vytváření personalizovaných knih.
EnglishThe risks in building the new networks have been distributed satisfactorily and fairly.
Rizika budování nových sítí byla rozložena uspokojivým a spravedlivým způsobem.
EnglishIn this context, the building of safe parking areas should be a priority.
V této souvislosti by mělo být prioritou budování bezpečných parkovacích ploch.
EnglishBeside every Georgian flag in every official building, we installed a European flag.
Vedle každé gruzínské vlajky v každé úřední budově jsme vyvěsili i vlajku evropskou.
EnglishFor example, the report places great value on building links with other territories.
Zpráva například přikládá velkou váhu navazování kontaktů s jinými oblastmi.
EnglishIn this respect I will be building on my cooperation with Mr Fjellner in the future.
V této souvislosti hodlám v budoucnosti stavět na své spolupráci s panem Fjellnerem.
EnglishLet me quickly give you just one example, that of the building of industrial gas plants.
Stručně zmíním jeden příklad, jímž je výroba průmyslového plynového generátoru.
EnglishWhen you succeed in building a sequentially-ordered column, it flies off the table.
Jakmile vytvoříte sloupec se sérií po sobě jdoucích karet, zmizí ze stolu.
EnglishWhat worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Na této události mne však znepokojuje skutečnost, že vlastník budovy nebyl pojištěn.

Synonyma (anglicky) pro "building":

building