EN

breakdown {podstatné jméno}

volume_up
For a breakdown of your child's overall PC use, tap or click the PC activity tab.
Přehled o celkovém využití počítače vaším dítětem zobrazíte klepnutím nebo kliknutím na kartu Aktivita počítače.
We must have a breakdown of these for each Member State so that disciplinary action can be taken against individual countries.
Potřebujeme přehled podvodů a nesrovnalostí pro všechny členské státy, aby jednotlivé země mohly být potrestány.
The report also asks for a breakdown of estimated fraud and irregularities for each Member State so that disciplinary action can be taken against individual countries.
Zpráva rovněž požaduje přehled týkající se odhadované míry nesrovnalostí a podvodů ve všech členských státech, aby jednotlivé země mohly být potrestány.
Without reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
Bez reforem není obtížné předvídat rozpad měnové unie.
Extreme poverty, family breakdown and domestic violence contribute to some of the root causes of human trafficking.
Extrémní chudoba, rozpad rodiny a domácí násilí mívají podíl na některých hlavních příčinách obchodování s lidmi.
The issue basically now is to see an orderly and peaceful transition in these countries and not a breakdown in law and order.
V těchto zemích se jedná o spořádaný a klidný přechod a ne rozpad práva a pořádku.
The Sudanese conflict has resulted in a breakdown of civilisation in Darfur and Chad.
Súdánský konflikt má za následek selhání civilizace v Dárfúru a Čadu.
So we had this little communication breakdown.
A tak jsme měli takové malé selhání komunikace.
Were the European Union to deviate from this path, it would amount to a political breakdown that would undoubtedly undermine developing countries' confidence in the European Union.
Pokud by se Evropská unie z této cesty odchýlila, představovalo by to politické selhání, které by bezpochyby podkopalo důvěru rozvojových zemí v Evropskou unii.
breakdown (také: collapse)
Mr Barroso, if financial collapse turns into psychological breakdown, then we will be in the midst of a real crisis.
Pane Barroso, pokud se finanční kolaps změní v psychické zhroucení, budeme ve skutečné krizi.
This motion for a resolution endorses the Lisbon 'social breakdown' Strategy of which Europe 2020 is the continuation.
Tento návrh usneseni podporuje zhroucení sociálního systému Lisabonské strategie, jejímž pokračováním je strategie Evropa 2020.
The virtual breakdown of the money market caused short-term interest rates to increase to abnormally high levels, both inside and outside the euro area.
Faktické zhroucení peněžního trhu mělo za následek nárůst krátkodobých úrokových sazeb na výjimečnou úroveň jak uvnitř, tak vně eurozóny.
breakdown (také: analysis)
A train breakdown between Paris and Brussels nearly took me out of Europe, but it has been put right now, thank you.
Havárie vlaku mezi Paříží a Bruselem mě téměř vytrhla z Evropy, ale už je to v pořádku, děkuji.
breakdown (také: collapse)
Mr Barroso, if financial collapse turns into psychological breakdown, then we will be in the midst of a real crisis.
Pane Barroso, pokud se finanční kolaps změní v psychické zhroucení, budeme ve skutečné krizi.
We do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Ale víme, komu může tato porucha prospět a komu může uškodit.
. - Concerning the first question, Eutelsat has told us that the breakdown is irreversible and that the transmission of TV services cannot be resumed.
. - Co se týče první otázky, Eutelsat nám řekl, že porucha je nenapravitelná a přenos televizních služeb nemůže být obnoven.
The urban poor also rely on biodiversity for ecosystem services, such as the maintenance of air and water quality and the breakdown of waste.
Také městská chudina je na biologické rozmanitosti závislá, a to na službách ekosystému, jako je udržování kvality vzduchu a vody a rozklad odpadu.

Příklady použití pro "breakdown" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
Navrhovaný roční rozpis předpokládá v roce 2010 částku 75 milionů EUR.
English. - You asked about a breakdown by Member State, for staff.
místopředseda Komise. - Ptali jste se na rozdělení zaměstnanců podle členských států.
EnglishThe Sudanese conflict has resulted in a breakdown of civilisation in Darfur and Chad.
Súdánský konflikt má za následek selhání civilizace v Dárfúru a Čadu.
EnglishWe do know, though, who stands to gain from this breakdown and who stands to lose.
Ale víme, komu může tato porucha prospět a komu může uškodit.
EnglishWithout reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
Bez reforem není obtížné předvídat rozpad měnové unie.
EnglishFor the first time, the European Union is not responsible for the breakdown of the talks.
Poprvé za přerušení jednání nenese odpovědnost Evropská unie.
EnglishWe must also look at how the breakdown in negotiations in the Middle East can be resolved.
Musíme také dohlédnout na to, jakým způsobem lze překonat zablokovaná jednání na Středním východě.
EnglishThe anti-Western intellectual cranks of the Left suffered a collective breakdown when Communism collapsed.
Protizápadní intelektuální levicová klika se společně zhroutila, když padl komunismus.
EnglishFor a breakdown of your child's overall PC use, tap or click the PC activity tab.
Přehled o celkovém využití počítače vaším dítětem zobrazíte klepnutím nebo kliknutím na kartu Aktivita počítače.
EnglishPassengers are entitled to a full breakdown of the price of their air tickets.
Cestující mají nárok na úplný rozpis jejich ceny.
EnglishWe cannot allow such a thing as it would signify the total breakdown of our civilising values.
Něco takového nesmíme dovolit, protože by to znamenalo naprosté popření našich civilizačních hodnot.
EnglishThe breakdown in negotiations with envoys of the Dalai Lama casts a shadow over relations with China.
Přerušení jednání s vyslanci dalajlámy vrhá stín na vztahy s Čínou.
EnglishI call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
Já to nazvala kolapsem, můj terapeut duchovním probuzením.
EnglishMadam President, it is really bizarre that the Council should blame Parliament for the breakdown in these talks.
Paní předsedající, je skutečně zvláštní, pokud Rada obviňuje Parlament za krach těchto jednání.
EnglishThe issue basically now is to see an orderly and peaceful transition in these countries and not a breakdown in law and order.
V těchto zemích se jedná o spořádaný a klidný přechod a ne rozpad práva a pořádku.
EnglishMr Barroso, if financial collapse turns into psychological breakdown, then we will be in the midst of a real crisis.
Pane Barroso, pokud se finanční kolaps změní v psychické zhroucení, budeme ve skutečné krizi.
EnglishAccording to the experts, however, the main reason for the breakdown was a lack of progress on services and industry.
Podle odborníků je však hlavním důvodem neúspěchu mizivý pokrok v oblasti služeb a průmyslu.
EnglishI could not even obtain a statistical breakdown of what the biggest recipients of the money were receiving for example.
Nemohl jsem ani získat statistický výčet toho, kolik například získávali největší příjemci.
EnglishI agree that data on the breakdown by type of goods is necessary for maritime transport statistics.
Souhlasím s tím, že údaje o členění podle druhu zboží jsou nezbytné pro statistiky týkající se námořní dopravy.
EnglishA train breakdown between Paris and Brussels nearly took me out of Europe, but it has been put right now, thank you.
Havárie vlaku mezi Paříží a Bruselem mě téměř vytrhla z Evropy, ale už je to v pořádku, děkuji.

Synonyma (anglicky) pro "breakdown":

breakdown