anglicko-česko překlad pro "bench"

EN

"bench" český překlad

volume_up
bench {podstatné jméno}

EN bench
volume_up
{podstatné jméno}

bench (také: pew, school desk)
Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.
Paní Malmströmová, chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení a k přesunu z jedné lavice na druhou.
(ES) Mr President, I will try to be very clear, given the wide variety of opinions expressed from my bench.
(ES) Pane předsedající, zkusím mluvit velmi srozumitelně, vzhledem k tomu, jak různorodé názory z mé lavice již zazněly.
I think that, as several Members have pointed out, the problem would not arise if our benches were a little fuller on Thursday afternoons.
Domnívám se, jak již upozornili někteří poslanci, že tento problém by nenastal, kdyby byly naše lavice ve čtvrtek odpoledne o něco více zaplněné.
bench
But you have a bonus with this bench.
Tahle lavička má jeden bonus.
So in Aurora, Colorado it's a bench.
Lavička v Auroře, v Coloradu.
These days the office comes in many guises—the quiet corner of a coffee shop or lobby, a back porch or park bench.
V dnešní době mají kanceláře mnoho podob – může to být tichý koutek v kavárně nebo letištní hale, terasa vzadu za domem nebo lavička v parku.
bench

Synonyma (anglicky) pro "bench":

bench

Příklady použití pro "bench" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(smích) Potom ale byla tak laskavá a předvedla to venku na lavičce.
EnglishJudge Forer did what she was required to do, and then she quit the bench.
Soudkyně Forerová udělala to, co se po ní chtělo, a pak rezignovala.
EnglishToday, when we are discussing social security, the Presidency bench has remained hopelessly empty.
Dnes, kdy jednáme o sociálním zabezpečení, zůstala místa pro předsednictví beznadějně prázdná.
EnglishAccording to media reports, half its bench have serious doubts and think that the treaty may breach the national constitution.
Podle mediálních zpráv polovina jeho soudců má vážné pochybnosti a domnívá se, že smlouva může porušovat národní ústavu.
EnglishThe Commission - I regret that its bench is empty - has important powers with which to combat fraud, corruption and any other illegal activity which undermines the Union's financial interests.
Komise má významné pravomoci pro boj proti podvodům, korupci a jakékoli jiné nezákonné činnosti, která ohrožuje finanční zájmy Unie.
English(FR) Madam President, I am not taking the floor under the 'catch-the-eye' procedure; I simply wish to lament the fact that the Council bench is hopelessly empty.
(FR) Paní předsedající, nevystupuji zde proto, abych na sebe upoutal pozornost; jen bych si chtěl postěžovat nad skutečností, že sedadla Rady jsou beznadějně prázdná.
EnglishIt is a description of the changes in one enzyme when you drip a chemical extracted from some red grape skin onto some cancer cells in a dish on a bench in a laboratory somewhere.
Popisuje změny jednoho enzymu poté, co nakapete látku extrahovanou ze slupek červeného vína do rakovinných buněk v misce na stole někde v laboratoři.
EnglishAs many of you know, this is the composition where the pianist sits at a bench, opens up the piano and sits and does nothing for four minutes and 33 seconds -- that period of silence.
Jak mnoho z vás ví, toto je ta skladba, kde pianista sedí na sedačce, otevře piáno, sedí, nic nedělá následující 4 minuty a 33 vteřin -- chvíle ticha.
EnglishYou know, someone sitting next to you in a seat -- that's OK because you're in a theater, but if you were sitting on a park bench and someone came up and sat that close to you, you'd freak out.
Víte, že někdo sedí vedle vás na židli, to je v pořádku, protože jste v divadle, ale když budete na lavičce v parku a někdo přijde a sedne si blízko vás, začne se bát.
English. - (DE) Mr President, first of all, thank you very much to Mario Mantovani, who followed the footsteps of his neighbour on the bench in this question.
jménem skupiny Verts/ALE. - (DE) Vážený pane předsedající, nejdříve bych chtěl poděkovat Mariovi Mantovanimu, který šel v této otázce ve stopách svého souseda sedícího vedle něj.