anglicko-česko překlad pro "to become aware of"

EN

"to become aware of" český překlad

EN

to become aware of {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "to become aware of" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe people of Kosovo must become aware in their everyday lives that they all live together.
Obyvatelé Kosova si musí v každodenním životě uvědomit, že žijí všichni pohromadě.
EnglishI hope that coordinated research will help us at least to become aware of two issues.
Věřím, že koordinovaný výzkum nám pomůže si uvědomit alespoň dvě věci.
EnglishThis was a shame, as people in France have become aware in retrospect.
Bylo to ostudné, protože francouzští občané byli informováni až zpětně.
EnglishI would like a wider public to become aware of the possibility of airing its problems in Parliament.
Přeji si, aby se zvýšilo povědomí širší veřejnosti o možnosti řešit své problémy v Parlamentu.
EnglishSecuring sensitive infrastructures against electronic attacks is something we have become aware of.
Musíme si začít uvědomovat nutnost zabezpečení citlivých infrastruktur vůči elektronickým útokům.
EnglishThe citizens of Lampedusa have become aware of this, Mrs Muscardini.
Občané Lambedusy o tom vědí, paní Muscardiniová.
EnglishIn these cases, consumers become aware of the problems only when the flight is not operated as scheduled.
V těchto případech se spotřebitelé o problémech dozvídají, až když se let neuskuteční podle letového řádu.
EnglishA greater level of visibility is needed so that the citizens become aware of the fact that we are there to support them.
Je nutné se více zviditelnit, občané si musí uvědomit, že jsme zde proto, abychom je podporovali.
EnglishA positive aspect would be that the interlocutors can become aware of similar approaches but also of differences.
Pozitivní stránkou by bylo, kdyby si partneři v dialogu mohli uvědomit podobné přístupy, ale také rozdíly.
EnglishEuropeans really must become aware of the increasingly tragic and dramatic situation that has been described here.
Evropané si skutečně musí uvědomit, že situace, která zde byla vylíčena, je stále více tragická a dramatická.
EnglishLet them become aware of their great responsibility.
EnglishPeople have become aware of this all too slowly.
Lidé si to začali uvědomovat velmi pomalu.
EnglishFinally, the Ombudsman must continue to reach out to citizens so that they can become aware of his services.
Závěrem bych rád řekl, že veřejný ochránce práv se musí nadále přibližovat občanům, aby občané byli informování o jeho službách.
EnglishThe European institutions and the Member States have started to become aware of the importance of demographic policies, but this is not enough.
Evropské orgány a členské státy si začínají být vědomy významu demografické politiky, ale to nestačí.
EnglishAmazingly the Commission has become aware in the meantime of the term hedge fund, although this undoubtedly is not true of all the Commissioners.
Mezitím se Komise překvapivě dověděla o termínu záruční fond, přestože se to nepochybně netýká všech komisařů.
EnglishWe cannot be successful in our actions unless women themselves become aware of the dangers they incur before or during pregnancy.
Nemůžeme uspět bez toho, že by si samotné ženy uvědomily nebezpečí, kterým se vystavují před otěhotněním nebo během těhotenství.
EnglishIt is important for all Union citizens to become aware of the important part the soil plays in the ecosystem and also in our daily lives and in the economy.
Pro všechny občany Unie je důležité, aby se dozvěděli, jakou důležitou úlohu půda sehrává v ekosystému a také v našem každodenním životě a v hospodářství.
EnglishIf we become aware of content with child pornography, we will report it to the appropriate authorities and delete the Google Accounts of those involved with the distribution.
Pokud objevíme materiály obsahující dětskou pornografii, nahlásíme to příslušným orgánům a smažeme účty Google osob zapojených do distribuce těchto materiálů.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, over the years, many of my fellow Members and I have become aware of the problem of abandoned children, orphans and street children.
autorka. - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, během let jsme se já i mnozí moji kolegové poslanci setkali s problémem opuštěných dětí, sirotků a dětí žijících na ulici.

Podobné překlady pro "to become aware of" česky

aware přídavné jméno
of předložka
Czech
to be aware of sloveso