anglicko-česko překlad pro "to be aware of"

EN

"to be aware of" český překlad

EN

to be aware of {sloveso}

volume_up
to be aware of
I think that Mr Soini should recall the old Finnish saying that teaches us to be aware of our own situation, while respecting others.
Myslím, že by si pan Soini měl vzpomenout na staré finské přísloví, které nás učí být si vědom své vlastní situace, a přitom respektovat druhé.
to be aware of
The recent democratic movements in the South have helped make us aware of our contradictions.
Nedávná demokratická hnutí na jihu nám pomáhají uvědomit si rozpory.
The European Year should make people aware of the existence of poverty and social exclusion in Europe and convey the message that they have a destructive impact on social and economic development.
Evropský rok by měl pomoci lidem uvědomit si existenci chudoby a sociálního vyloučení v Evropě a vyslat vzkaz, že také ony mají ničivý dopad na sociální a hospodářský rozvoj.
Relaxed driving is a fine thing, but I believe it is far more important to drive safely and, above all, to be aware of the consequences of one's driving behaviour.
Uvolněná jízda je dobrá, ale věřím, že je mnohem důležitější jezdit bezpečně a především, uvědomovat si následky svého chování při řízení.
to be aware of (také: to feel, to perceive, to sense)
If we speak out, they will listen and be aware.
Budeme-li hovořit otevřeně, budou nám naslouchat a budou nás vnímat.

Příklady použití pro "to be aware of" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOn the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
Na druhé straně si však musíme uvědomit, že finanční bezpečnost také něco stojí.
EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
EnglishLet me say finally that we are very much aware of what many of you have said.
Dovolte mi ještě říci, že jsme si velmi dobře vědomi toho, co mnozí z vás řekli.
EnglishI should like to point out that as we are all aware, Kosovo is a special case.
Chtěla bych poukázat na to, že, jak všichni víme, Kosovo je specifickým případem.
EnglishThe Commission is very much aware of the structural problems in the sector too.
Komise si je velmi dobře vědoma také strukturálních problémů v tomto sektoru.
EnglishAs you are aware, the US SEC is about to take a decision making this mandatory.
Jak víte, americký úřad SEC je ve stádiu rozhodování o tom, zda bude povinný.
EnglishHowever, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Nicméně pokud je mi známo, žádný z členských států EU dosud Tchaj-wan neuznal.
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
V této souvislosti mi ovšem dovolte upozornit na něco, čeho si možná nejste vědomi.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Pracovníci musejí mít lepší povědomí o tom, že je nutné se neustále dále vzdělávat.
EnglishToo few people are aware of what happened, in particular Europe's young people.
Příliš málo lidí si je vědomo toho, co se stalo, zejména mladí lidé v Evropě.
EnglishWe're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
Velmi dobře si to uvědomujeme v podobě kognitivnějších znaků, jako je jazyk.
EnglishToday, however, you are aware of the sense of disappointment felt in these countries.
Nicméně v současné době si uvědomujete pocit zklamání, které tyto země zažívají.
EnglishI am well aware, however, that some of you find this directive insufficient.
Ale je mi dobře známo, že někteří z vás si o směrnici myslí, že je nepostačující.
EnglishWe are aware of the problem of the financial losses suffered by the various airlines.
Jsme si vědomi problému finančních ztrát vzniklých různým leteckým společnostem.
EnglishHowever, we must also be aware of the challenges facing young farmers today.
Musíme si být nicméně také vědomi problémů, kterým dnešní mladí zemědělci čelí.
English. - We are aware that the Commission is not a price setter.
členka Komise. - Jsme si vědomi toho, že Komise není tím, kdo ceny stanovuje.
EnglishThey cannot read the labels and are not aware of what risks they are exposed to.
Děti neumí číst varovné nápisy a nejsou si vědomy nebezpečí, kterému čelí.
EnglishI do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
Nejsem si jist, jestli všichni vědí, že zítřejší zasedání bude ukončeno v 19:00.
EnglishAs we are all aware, this can only be achieved if we have an effective penal system.
Všichni si uvědomujeme, že toho lze dosáhnout jen s účinným trestním systémem.
EnglishAfter all the discussions we have held, you will be aware of how much this means.
Po všech těch diskusích, které jsme vedli, si člověk uvědomí, jak moc je to významné.

Podobné překlady pro "to be aware of" česky

aware přídavné jméno
of předložka
Czech
to become aware of sloveso