anglicko-česko překlad pro "to be against"

EN

"to be against" český překlad

EN

to be against {sloveso}

volume_up
to be against (také: to oppose)
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
Jsme-li proti němu, pak musíme být proti němu všichni a podle toho také jednat.
You may be for Prime Minister Gyurcsány or you may be against him.
Můžete podporovat předsedu vlády Gyurcsánye, nebo být proti němu.
Who can be against such a simple and effective measure?
Kdo může být proti takovému jednoduchému a účinnému opatření?

Příklady použití pro "to be against" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishWhen we sounded out the Member States, a clear majority was against this change.
Když jsme zjišťovali názor členských států, jasná většina byla proti této změně.
EnglishAs I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
Jak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
EnglishIt should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
Je třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.
EnglishWe urgently need European legislative standards to combat violence against women.
Naléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti násilí na ženách.
EnglishViolence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus.
Násilí namířené proti obráncům lidských práv se neomezuje pouze na střední Kavkaz.
EnglishFor the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.
Z výše uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti této zprávě.
EnglishAgainst this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
Vzhledem k tomu bych se ještě úplně nakonec rád pozastavila u zprávy pana Jadota.
EnglishTherefore, together with the rest of the Greens, I voted against this agreement.
Proto jsem společně s ostatními členy skupiny zelených hlasoval proti této dohodě.
EnglishIn fact, on these Internet sites violence is openly incited against minorities.
Na těchto internetových stránkách je otevřeně podněcováno násilí vůči menšinám.
EnglishMany people have been extradited where there is no real evidence against them.
Mnoho občanů bylo vydáno i přesto, že proti nim neexistuje žádný skutečný důkaz.
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potřebujeme koordinovaný přístup proti vyprazdňování a znečišťování našich moří.
EnglishThat being the case, our only response to this report can be to vote against it.
S ohledem na to je naší jedinou možnsou odpovědí na tuto zprávu hlasovat proti ní.
EnglishI believe that this is key to making progress in the fight against this illness.
Domnívám se, že je to klíčové pro dosažení pokroku v boji proti tomuto onemocnění.
EnglishToday in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
José Sócrates a Durão Barroso měli dnes v Lisabonu projev proti trestu smrti.
EnglishMobility is important within the EU and so is the fight against protectionism.
Mobilita je v rámci Evropské unie důležitá, stejně jako boj proti protekcionismu.
EnglishOf those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
Z těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.
EnglishWe shall also vote against those texts whose viewpoints we fundamentally reject.
Budeme rovněž hlasovat proti těm textům, jejichž stanoviska zásadně odmítáme.
EnglishI am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
Jsem proti potratům a nemohu podpořit dokument, který tyto praktiky prosazuje.

Podobné překlady pro "to be against" česky

against předložka
to be up against sloveso
Czech
to jar against sloveso
to weigh against sloveso
to go against sloveso
to lean against sloveso
to match against sloveso
Czech
to abut against sloveso
be ready sloveso
be in the right place at the right time
to guard against sloveso
be your age!
to turn against sloveso
to knock against sloveso