anglicko-česko překlad pro "Bavarian"

EN

"Bavarian" český překlad

volume_up
Bavarian {podstatné jméno}
volume_up
Bavarian {příd. jm.}
EN

Bavarian {podstatné jméno}

volume_up
Bavarian
Bavarian

Příklady použití pro "Bavarian" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou are standing for election to the Bavarian State Parliament on Sunday.
V neděli jsou volby do bavorského parlamentu, kam kandidujete.
EnglishWe wish that the Bavarian Government also knew how to respond to this situation with a great sense of responsibility.
Přejeme si, aby také bavorská vláda věděla, jak na tuto situaci velmi odpovědně reagovat.
EnglishThank you also to the rapporteur, in your Bavarian costume.
Děkuji také vám, pane zpravodaji v bavorském kroji.
EnglishThe Bavarian CSU Members will be voting against the report tomorrow because they are against the increase.
Členové bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) budou zítra hlasovat proti zprávě, protože jsou proti zvýšení.
EnglishI hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
Doufám, že národní bavorský kroj, který má dnes na sobě, nepoukazuje na změnu jeho politické orientace.
EnglishI voted against the report because, like my Bavarian CSU colleagues, I am against raising milk quotas.
Hlasoval jsem proti této zprávě, protože stejně jako moji kolegové z bavorské strany CSU jsem proti zvyšování kvót na mléko.
EnglishThe Bavarian election campaign casts a long shadow.
Bavorská volební kampaň vrhá dlouhý stín.
EnglishIn so doing, Mr Radwan did not act as the representative of the European people but as the representative of the Bavarian Motor Works - BMW for short.
Pan Radwan tak nejednal jako zástupce evropského lidu, ale jako zástupce Bavorských motorových závodů - BMW.
EnglishIt is not acceptable for the Bavarian Interior Minister, Joachim Hermann, to say: 'Everyone who is held in Guantánamo must have committed a crime'.
Není možné, aby bavorský ministr vnitra Joachim Hermann říkal: "Každý, kdo je držen v Guantánamu, musel spáchat trestný čin."
EnglishThey can even, as is the case in the common trans-border National Park of the German Bavarian and Czech Bohemian forests, be a symbol for European cooperation and integration.
Mohou dokonce, tak jako v případě přeshraničního Národního parku Šumava a Bavorský les, být symbolem evropské spolupráce a integrace.
EnglishI am wearing my Bavarian national costume today and a good old Bavarian term comes to mind here: it is 'hinterfotzig' and it means something like 'through the back door'.
Dnes mám na sobě bavorský národní kroj a vytanul my na mysl výstižný starý bavorský výraz. Je to výraz "hinterfotzig"' a znamená něco jako "zadními vrátky, potajmu".
EnglishWe specifically addressed the judgment issued in June by the European Court of Justice in the Bavarian Lager case as well, which moved the debates on transparency out of its dead end.
Zabývali jsme se také konkrétně rozsudkem, který v červnu vydal Evropský soudní dvůr v případu Bavarian Lager, který vyvedl debaty o transparentnosti ze slepé uličky.
EnglishNow, I know Mr Posselt that your Bavarian party knows something about this, but I think that we should instead follow Mr Brok and talk about continuing with the One China policy.
Jsem si vědom, pane Posselte, že vaše bavorská strana o tom něco ví, ale myslím si, že bychom měli spíše připojit k panu Brokovi a mluvit o pokračování politiky jediné Číny.
EnglishThe regulation adopted today will subject the German and, in particular, the Bavarian automobile industry additionally to a tough endurance test that will demand strenuous efforts from it.
Nařízení, které dnes bylo přijato, podrobí německý, a zejména bavorský automobilový průmysl další tvrdé zkoušce vytrvalosti, která od něj bude požadovat vysilující úsilí.
Jiná slova
English
  • Bavarian

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.