anglicko-česko překlad pro "battle"

EN

"battle" český překlad

volume_up
battle {příd. jm.}
volume_up
battle {podstatné jméno}
CS
volume_up
battling {podstatné jméno}
EN

battle {přídavné jméno}

volume_up
battle
It's been said that, "No battle plan survives contact with the enemy."
Říká se, že "Žádný bitevní plán nepřežije střetnutí s nepřítelem."
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
V průběhu času se vytvoří buď oblast lhostejnosti, nebo bitevní pole.
battle (také: combat, marital)
volume_up
bojový {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "battle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
Domnívám se však, že ve skutečnosti jsme tento boj prohráli, přinejmenším letos.
EnglishToday our greatest battle is to protect the natural offerings of our planet.
Dnes je naším největším bojem boj o zachování přírodního bohatství naší planety.
EnglishI am sorry that we have lost a battle, but the war and our fight will continue.
47? Je mi líto, že jsme prohráli bitvu, ale válka a náš boj budou pokračovat.
EnglishIndeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Jak jinak mohou uvažovat o tom, že tuto bitvu povedou proti kancléřce Merkelové?
EnglishThis battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Tento boj mezi sekularismem a demokracií představuje v Turecku skutečnou výzvu.
EnglishIt was a fierce battle that we won here, particularly against the Council.
Byl to krutý boj, který jsme dovedli k vítěznému konci, zejména boj proti Radě.
EnglishMuch has been done in the battle against illegal immigration, but it is not enough.
V boji proti nelegálnímu přistěhovalectví bylo vykonáno mnoho práce, to však nestačí.
EnglishWe must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Musíme vytrvat a pokračovat ve vytrvání s vědomím, že boj v žádném bodě nevyhrajeme.
EnglishThe battle against unemployment can be won only by a functioning constitutional state.
Boj s nezaměstnaností lze vyhrát pouze prostřednictvím fungujícího právního státu.
EnglishEnsuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
Zajistit, aby získal převahu nad stávajícím systémem bude náročnou bitvou.
EnglishDoes it make a difference if warriors go to battle changing their appearance or not?
Záleží na tom, jestli vojáci, co jdou do boje, mění svůj zevnějšek, nebo ne?
EnglishRoosevelt in the 1930s won the political battle against the Fascists; Europe lost it.
Roosevelt ve 30. letech vyhrál politickou bitvu proti fašistům, Evropa ji prohrála.
English. - I want to win this competitiveness battle globally.
předseda Komise. - Chci tento boj o konkurenceschopnost vyhrát v celosvětovém měřítku.
EnglishThis is a battle for freedom which therefore concerns the identity of our continent.
Zde se jedná o boj o svobodu, který se tak dotýká identity našeho světadílu.
EnglishTo this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Do dneška je to největší počet čestných medailí, které byly kdy uděleny za jedinou bitvu.
EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Kolegové ze Španělska zápasí se zhoubným tažením teroru, které vede ETA.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Evropa nevyhraje v oblasti konkurenceschopnosti, jestliže nezvítězí v bitvě o produktivitu.
EnglishWe're moved because it's about the battle between good and evil, about right and wrong.
Jsme dojatí, protože je to o boji mezi dobrem a zlem, o správném a špatném.
EnglishThe fight for gender equality is a daily battle across all our States.
Boj o rovné postavení žen a mužů je každodenním zápasem napříč všemi našimi státy.
EnglishHow does the Commission intend to support farmers in their battle against climate change?
Jakým způsobem hodlá Komise podporovat zemědělce v jejich boji proti změně klimatu?

Synonyma (anglicky) pro "battle":

battle
Jiná slova
English
  • battle

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.