anglicko-česko překlad pro "band"

EN

"band" český překlad

volume_up
band {podstatné jméno}
volume_up
banding {podstatné jméno}
volume_up
banded {příd. jm.}
CS

"banda" anglický překlad

EN

band {podstatné jméno}

volume_up
band (také: bunch, pack, gang)
band (také: group)
Toto je jazzová kapela.
So, you know, here I am now, on the deck of Titanic, sitting in a submersible, and looking out at planks that look much like this, where I knew that the band had played.
Takže jsem na palubě Titanicu, sedím v ponorce, a koukám na ta prkna, o kterých vím, že to jsou ty, na kterých hrála kapela.
But the real success of course, is our band -- because if a baby is born, we will play, so everyone's our family and you don't make trouble with your family.
Ale opravdovým úspěchem je naše kapela, protože když se narodí dítě, tak uspořádáme koncert a všichni jsme jak jedna rodina. ~~~ A v rodině si neděláme problémy.
band
This animal's fossils are only found in this area of South America -- a nice clean band here -- and this part of Africa.
Fosílie těchto živočichů se nacházejí pouze v této oblasti Jižní Ameriky; vidíte zjevný pruh; a v této části Afriky.
lapací autocidní pás
While this storm was extremely powerful, it only affected a narrow band of territory, and national resources have been able to cope with the immediate disaster response.
I když měla tato bouře extrémní sílu, postihla pouze úzký pás území a vnitrostátním zdrojům se podařilo na katastrofu okamžitě zareagovat .
band (také: zone, area, tape)
An optional FM tuner is required to play FM band radio stations in Windows Media Center.
Přehrávání rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.
In this report, I have proposed that we stick to the date of 2013 with regard to the 800 MHz band.
V této zprávě jsem navrhl, abychom se drželi termínu 2013, pokud jde o pásmo 800 MHz.
If it turns red, it indicates a problem with the Out-of-Band signal (the cable technician should know what this means.)
Pokud se rozsvítí červeně, znamená to problém se signálem mimo pásmo (technik, který vám pomáhá nastavit kabelové vedení, by měl vědět, co to znamená).
Video: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.
Video: Morgan Hendry: Beware of Safety je instrumentální rocková skupina.
Today Mr Pizarro will present President Piñera with the presidential band.
Pan Pizarro dnes představí prezidenta Piñeru a prezidentskou skupinu.
I mean, I heard his band is playing at another party the same night.
Slyšela jsem, že jeho skupina hraje na jiné párty ten stejný večer.
band (také: posse)
band (také: strap, belt)
CS

banda {ženský rod}

volume_up
banda (také: hrozen, kytice, parta, shluk, svazek, trs)
volume_up
bunch {podstatné jméno}
„Jak kdybychom byli banda elitářů, morálně zkorumpovaní milovníci terorismu
"Like we're a bunch of elitist, morally-corrupt terrorist-lovers."
XK: Kdo ví, třeba než váš film vyjde, budeme vypadat jako banda totálních idiotů.
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out, we look like a bunch of blithering idiots.
Předseda vlády Borisov prohlásil, že tito lidé - měl na mysli delegáty sjezdu Bulharské socialistické strany - jsou banda bezostyšných lumpů.
Mr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
volume_up
pack {podstatné jméno}
banda (také: gang, parta)
volume_up
gang {podstatné jméno}

Příklady použití pro "band" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBecause Pepsi told him, "Look, we're working with a band between eight and 12 percent.
Protože Pepsi mu řekla, "Podívej, pracujeme s pásmem mezi osmi a 12-ti procenty.
EnglishThis legislation is just a Band-Aid in terms of the necessity out there.
Z pohledu skutečné potřeby je tento právní předpis pouze dočasným řešením.
EnglishToday Mr Pizarro will present President Piñera with the presidential band.
Pan Pizarro dnes představí prezidenta Piñeru a prezidentskou skupinu.
EnglishThis is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Ze staré trubičky z kola použijeme gumu, dva zavírací špendlíky.
EnglishVideo: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.
Video: Morgan Hendry: Beware of Safety je instrumentální rocková skupina.
EnglishIn this report, I have proposed that we stick to the date of 2013 with regard to the 800 MHz band.
V této zprávě jsem navrhl, abychom se drželi termínu 2013, pokud jde o pásmo 800 MHz.
EnglishMr President, I am a great fan of the British rock band Genesis.
Pane předsedající, jsem velkým fanouškem britské rockové kapely Genesis.
EnglishI mean, I heard his band is playing at another party the same night.
Slyšela jsem, že jeho skupina hraje na jiné párty ten stejný večer.
EnglishAn optional FM tuner is required to play FM band radio stations in Windows Media Center.
Přehrávání rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.
EnglishIn Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
V Rakousku máme rčení: za málo peněz málo muziky.
EnglishThe latest detention was that of Gorki Águila, leader of a rock band, who has now fortunately been released.
Naposled byl zadržen vedoucí rokové skupiny Gorki Águila, který byl už naštěstí propuštěn.
EnglishThey wanted band integration, that is, the machine acting upon the band members, specifically not the other way around.
Chtěli zapojení kapely, čili aby přístroj reagoval na členy kapely a nikoli naopak.
EnglishThis project goes even further still, by providing a new frequency band in the 1.5 to 2.3 GHz range by 2015.
Tento projekt jde ještě dále a do roku 2015 nabídne i nová kmitočtová pásma od 1,5 do 2,3 GHz.
EnglishEvery single bead, every single colored band, represents a weather element that can also be read as a musical note.
Každá kulička, každá barva, představuje součást počasí která může být zároveň čtena jako noty.
EnglishMr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.
Pane předsedající, minulý týden nově vyšla některá alba skupiny Beatles v digitálně upravené verzi.
EnglishI would like to thank very warmly the small but select band of colleagues who have contributed to the debate.
Ráda bych z celého srdce poděkovala malé, ale exkluzivní skupince kolegů, kteří přispěli do této rozpravy.
EnglishNow there's venues like this, a discotheque, and there's jukeboxes in bars, where you don't even need to have a band.
Máme diskotéky a jukeboxy v barech, kde kapelu nepotřebujete.
EnglishI have a band of Aries around me here; however, we all have something to say about the pact for Europe, President Barroso.
Kolem mne sedí celá skupina beranů, všichni však máme, pane Barroso, co říci k paktu pro Evropu.
EnglishIf you prefer wireless, use a wireless dual band N router, ideally 5 gigahertz, for optimal streaming quality.
If you prefer wireless, use a wireless dual band N router, ideally 5 gigahertz, for optimal streaming quality.
EnglishThe band 2 Unlimited once said, 'Digital revolution, technical solution; for some it only brings more and more confusion'.
Skupina 2 Unlimited jednou řekla: "Digitální revoluce, technická řešení přinášejí jen stále víc a víc zmatku."

Synonyma (anglicky) pro "band":

band
banding