anglicko-česko překlad pro "background"

EN

"background" český překlad

volume_up
background {podstatné jméno}

EN background
volume_up
{podstatné jméno}

background (také: backdrop, setting, backround)
In the search box, type desktop background, and then click Change desktop background.
Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.
The complicated background to the conflict shows the depth of the divisions involved.
Komplikované pozadí konfliktu ukazuje hloubku rozdílů mezi stranami.
You can also select a color for your desktop background or use a color to frame your background picture.
Pro pozadí plochy lze také vybrat barvu nebo použít barvu k orámování obrázku pozadí.
background
background (také: past, yore, pastness)
Will you ask about their backgrounds and what will happen to them, so that we can make the necessary arrangements?
Budete se ptát na jejich minulost a na to, co se s nimi stane, abychom mohli podniknout nezbytná opatření?
background (také: circumstances, conditions, situation, terms)
volume_up
okolnosti {ž mn. č.}
It is a little difficult to do so against this background, but I will persevere.
Za těchto okolností je to trochu obtížné, avšak já vytrvám.
All this is taking place against a dramatic economic background.
To vše se odehrává za dramatických hospodářských okolností.
Against this background the elections could not have taken place without any seed of doubt.
Za těchto okolností se volby nemohly odehrát bez jakékoli pochybnosti.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Sociální prostředí nesmí rozhodovat o příležitostech člověka získat vzdělání.
And these heroes, they come from every walk of life, all sorts of backgrounds.
Tito hrdinové pocházeli ze všech profesí, ze všech možných prostředí.
He must be protected 24 hours a day, not against Danes but against fundamentalists of an Islamic background.
Musí být chráněn 24 hodin denně, ne před Dány, ale před fundamentalisty z islámského prostředí.

Příklady použití pro "background" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAgainst this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
Vzhledem k tomu bych se ještě úplně nakonec rád pozastavila u zprávy pana Jadota.
EnglishAgainst this background, let me address three wishes to the European Council.
V této souvislosti bych se rád obrátil na Evropskou radu a vyjádřil tři přání.
EnglishAgainst that background, Parliament too must become involved in steering things.
Proto je potřeba, aby byl do řízení těchto záležitostí zapojen i Parlament.
EnglishWe owe equal rights to all European citizens, irrespective of their ethnic background.
Všem evropským občanům náleží rovná práva, a to nehledě na jejich etnický původ.
EnglishAgainst this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
V těchto souvislostech považujeme za nutné dovést tento nekonečný příběh k závěru.
EnglishThe judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
Soudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
EnglishIf a word is marked with a green background, it's likely that you need to correct it.
Je-li některé slovo označeno zeleným pozadím, bude jej pravděpodobně potřeba opravit.
EnglishWe will not have ethnically-segregated data with regard to the background of beneficiaries.
Nebudeme mít etnicky rozdělené údaje, pokud jde o etnickou příslušnost příjemců.
EnglishThe study will, of course, provide good background material for our work.
Uvedenou studii samozřejmě využijeme jako kvalitní podkladový materiál při naší práci.
EnglishAgainst this background, these tier one assets will lose eligibility on 1 June 2007.
Na základě uvedených skutečností pozbývají 1. června 2007 tato aktiva řádu 1 způsobilost.
EnglishSecondly, we are discussing a new European energy strategy - another background factor.
Zadruhé, jednáme o nové evropské energetické strategii - o dalším podkladovém faktoru.
EnglishAgainst this background, I am calling for higher safety standards on the railways.
Na základě toho požaduji na železnicích přísnější bezpečnostní normy.
EnglishIn proceedings, the Jugendamt favours parents of German background.
Během řízení upřednostňuje Jugendamt rodiče s německou národností nebo zázemím.
EnglishThis is the background against which world leaders should operate.
To je základem problému, proti kterému by měly vedoucí světové subjekty jednat.
EnglishAgainst this background, I believe that the key issue is nutrition.
Věřím, že proti těmto okolnostem je třeba jako nejdůležitější postavit výživu.
EnglishThe background issue of the disaster that Japan is experiencing is, of course, tragic.
Souvislosti katastrofy, již Japonsko prožívá, jsou samozřejmě tragické.
EnglishThis is the background to the series of questions we have received from Mr Gargani.
Toto je širší kontext, pokud jde o sérii otázek od pana Garganiho.
EnglishAdults need to connect learning to their knowledge, experience and cultural background.
Dospělí musí obsah vzdělávání propojit se svými znalostmi, zkušenostmi a kulturním zázemím.
EnglishThis was one of these cases, because she has no violence in her background, but my father did.
Byl to jeden z těchto případů, protože ona násilí nezažila. ~~~ Jenže můj otec ano.
EnglishAgainst this background, we must target three particularly vulnerable groups in society.
V těchto souvislostech je důležité se zaměřit na tři nejohroženější skupiny ve společnosti.