anglicko-česko překlad pro "to back down"

EN

"to back down" český překlad

EN

to back down {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "to back down" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe should not back down from the courage and political will we have shown hitherto.
Neměli bychom ustupovat od odvahy a politické vůle, kterou jsme dosud projevovali.
EnglishTo my mind, Commissioner Mandelson is too willing to back down where EU agriculture is concerned.
Na můj vkus je pan komisař Mandelson příliš ochotný ustupovat, pokud jde o zemědělství EU.
English(Laughter) Sudhir, on the other hand, got right back -- walked down to the housing project.
(Smích) Sudhir se ale hned vrátil - šel do toho sídliště.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Studium číselných údajů, které Účetní dvůr uvádí pro každou zemi, vás vrátí do tvrdé reality.
EnglishAnd when they jump up to the next place they can be, and fall back down again, they emit light at particular colors.
A když přeskočí na další místo, můžou znovu spadnout zpátky, v tu chíli vytvoří světlo daných barev.
EnglishCome back down, you weigh twice as much.
Potom zpátky dolu, to vážíte dvakrát tolik.
EnglishWhat about the problem of picking up a chess piece, dexterously manipulating it and putting it back down on the board?
A co takhle problém spočívající v tom, jak zvednout šachovou figurku, obratně s ní zacházet a položit ji zpátky na šachovnici?
EnglishAgain, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.
Opakuji, že řešením je vrátit pravomoci vnitrostátním orgánům, majícím opravdový a blízký vztah ke svým voličům.
EnglishCommissioner Mandelson therefore thinks it is particularly important not to back down in the WTO negotiations, but to create fresh impetus here.
Pan komisař Mandelson si proto myslí, že je obzvlášť důležité neustupovat v jednáních WTO, ale vnést tam čerstvý impulz.
EnglishThe consumption for the reference year was 23.8 million tonnes, which then increases to 30 million, before being brought back down to 24 million.
Spotřeba za referenční rok činila 23,8 milionu tun, což se pak zvyšuje na 30 milionů a poté opět snižuje na 24 milionů.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that the European Union cannot back down from the energy challenge that will decide the fate of the planet.
(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, jsem přesvědčena, že Evropská unie nemůže ustoupit od úkolů v oblasti energetiky, které budou rozhodovat o osudu naší planety.
EnglishThat is in addition to left, right, back, forth and up, down, Kaluza proposed that there might be additional dimensions of space that for some reason we don't yet see.
Kromě směrů vlevo - vpravo, dozadu - dopředu a nahoru - dolů mohou podle Kaluzy existovat i další rozměry prostoru, které ale z nějakého důvodu zatím nevidíme.
EnglishMadam President, after the fairy tales from the Italian members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), perhaps we could come back down to earth.
Paní předsedající, po pohádkách, které jsme vyslechli od italských poslanců ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), bychom se mohli vrátit zpátky na zem.
EnglishIn the light of this report I call on the Commission not to back down from its promise and to draft a comprehensive directive to combat discrimination under Article 13 of the EC Treaty.
V souvislosti s touto zprávou vyzývám Komisi, aby dodržela svůj slib a vypracovala návrh komplexní směrnice pro boj proti diskriminaci v souladu s článkem 13 Smlouvy o ES.

Podobné překlady pro "to back down" česky

down přídavné jméno
down příslovce
down podstatné jméno
back podstatné jméno
back přídavné jméno
back příslovce