anglicko-česko překlad pro "awareness raising"

EN

"awareness raising" český překlad

volume_up
awareness raising {podstatné jméno}
EN

awareness raising {podstatné jméno}

volume_up
awareness raising
volume_up
zvyšování povědomí {stř}
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
Budeme podporovat vzdělávání spotřebitelů a iniciativy pro zvyšování povědomí.
Awareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
Zvyšování povědomí v socialistické skupině má proto ještě větší význam.
What we must do is engage in a constant campaign of awareness-raising and information.
Musíme se zapojit do trvalé kampaně zvyšování povědomí a informovanosti.

Příklady použití pro "awareness raising" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIncreasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
Zvýšení dostupnosti orgánů vyžaduje zvýšení povědomí veřejnosti o této otázce.
EnglishTherefore, we need campaigns for raising awareness of education programmes.
Proto potřebujeme kampaně, které v rámci vzdělávacích programů zvýší povědomí.
EnglishAwareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
Zvyšování povědomí v socialistické skupině má proto ještě větší význam.
EnglishI also think raising awareness and fostering a culture of prevention are fundamental.
Dále považuji za zásadní úkol zvyšování osvěty a budování kultury prevence.
EnglishI think that awareness-raising has a very important role to play in that respect.
Domnívám se, že v této souvislosti má velký význam zvyšování povědomí.
EnglishThe European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
Evropský parlament hraje důležitou úlohu při zvyšování povědomí o této problematice.
EnglishWe will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
Budeme podporovat vzdělávání spotřebitelů a iniciativy pro zvyšování povědomí.
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Zvyšování informovanosti o těchto událostech je prioritou pro současné i budoucí generace.
EnglishWhat we must do is engage in a constant campaign of awareness-raising and information.
Musíme se zapojit do trvalé kampaně zvyšování povědomí a informovanosti.
EnglishWe need proper education and awareness-raising to stamp out violence and stereotypes.
Potřebujeme dobré vzdělání a osvětu v boji proti násilí a stereotypům.
EnglishPublic awareness-raising about the risks of using pesticides will also need to be increased.
Bude také třeba zvyšovat povědomí veřejnosti o rizicích používání pesticidů.
EnglishFinally, we must move from raising awareness among the public to education and training.
Musíme přejít od zvyšování povědomí veřejnosti ke vzdělávání a školení.
EnglishWe can solve this by raising awareness of the issue and teaching people to choose alternatives.
Můžeme ho vyřešit, když na něj budeme upozorňovat a učit lidi využívat alternativy.
EnglishWithout public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
Bez povědomí veřejnosti a bez lepší informovanosti se nic nezmění.
EnglishWe also have the general equality policy for prevention programmes, awareness-raising and so on.
Pro preventivní programy, posilování povědomí atd. máme také všeobecnou politiku rovnosti.
EnglishThere are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
Jsou tu různé nástroje: vzdělání, osvětové kampaně atd.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Je tedy zřejmé, že osvěta a preventivní kampaně fungují.
EnglishThrough appropriate awareness-raising measures for citizens, the intention is to adapt and harmonise standards.
Cílem je upravit a sladit úroveň prostřednictvím odpovídající osvěty mezi občany.
EnglishI also think that awareness-raising measures about the dangers of smoking are crucial.
Jsem rovněž přesvědčená, že zásadní význam mají opatření na zvyšování informovanosti o nebezpečích kouření.
EnglishIn this regard, we need to achieve much more when it comes to information campaigns and awareness raising.
V tomto ohledu potřebujeme dosáhnout mnohem více, pokud jde o informační kampaně a osvětu.

Podobné překlady pro "awareness raising" česky

raising podstatné jméno
awareness podstatné jméno