EN

averted {přídavné jméno}

volume_up
averted
volume_up
odvrácený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "averted" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Riziko vypuknutí občanské války a vzniku "druhého Afghánistánu" se musí odvrátit.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Odlesňování nelze zabránit novým vysazováním, přinejmenším ne v krátkodobém horizontu.
EnglishPro-cyclicality has to be averted both during an upswing and a downswing.
Procyklickým opatřením je třeba zabránit, a to jak za vzestupu, tak během poklesu.
EnglishThis hazard has been averted thanks to the wisdom of the leaders of the interested parties.
Tomuto nebezpečí se předešlo díky moudrosti vůdců zúčastněných stran.
EnglishThe risk of circumventing workers' rights to participation has not been completely averted.
Nebylo zcela odvráceno nebezpečí obcházení práv pracovníků na účast.
EnglishI admire the Hungarian people, who responded very quickly and averted an even bigger disaster.
Mám obdiv k maďarskému národu, jenž reagoval velmi rychle a zabránil tak ještě větší katastrofě.
EnglishI do not consider this to be a serious crisis, as we have averted one that might have occurred.
Nedomnívám se, že by šlo o vážnou krizi, protože jsme předešli krizi, která by se mohla objevit.
EnglishWe now want to write the story of how the climate threat was averted, and we want to write it together with you.
Chceme začít psát příběh o odvrácení klimatické hrozby a chceme ho psát společně s vámi.
EnglishIt is critical that a wage price spiral be averted.
Je naprosto nutné, aby byla odvrácena spirála růstu mezd a cen.
EnglishIn my view, this danger has not yet been averted.
Podle mého názoru toto nebezpečí nebylo dosud zažehnáno.
EnglishAny such plans should be averted.
Jakýmkoli takovým plánům by mělo být zabráněno.
EnglishHow is the danger averted that railway infrastructure may be equipped with ERTMS but the trains may not, or vice versa?
Jak lze odvrátit hrozící nebezpečí, že železniční infrastruktura bude systémem ERTMS vybavena, avšak vlakové soupravy nikoliv, či naopak?
EnglishAlthough the crisis in Albania has been temporarily averted, we need to work closely with Albania in order to smooth out the political situation.
I když krize v Albánii byla dočasně odvrácena, musíme s Albánií úzce spolupracovat na tom, aby se politická situace vyřešila.
EnglishWhile the 'risk of a brain drain' is to be averted, 'return' is envisaged for migrants who can only enter Fortress Europe illegally.
Vzhledem k tomu, že "riziko úniku mozků" je zapotřebí odvrátit, v případě migrantů, kteří mohou do Evropy vstoupit jen nelegálním způsobem, se předpokládá "návrat".
EnglishIn Innsbruck, which is almost my home town, a large-scale disaster was narrowly averted simply because the region's senior chemist happened to be a part-time fireman.
V Insbrucku, což je téměř mé domovské město, byla na poslední chvíli odvrácena rozsáhlá katastrofa jen proto, že oblastní vrchní chemik byl náhodou také dobrovolným hasičem.

Synonyma (anglicky) pro "avertable":

avertable