anglicko-česko překlad pro "available time"

EN

"available time" český překlad

volume_up
available time {podstatné jméno}
EN

available time {podstatné jméno}

volume_up
available time
volume_up
dostupný čas {m}

Příklady použití pro "available time" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishGiven the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
Vzhledem k tomu, že máme málo času, mohu se bohužel věnovat jen jednomu bodu.
EnglishIn the remaining time available to me, I can simply make some bullet points.
Ve zbývajícím čase, který mám k dispozici, bych rád shrnul některé body.
EnglishWe have to make sure that such a blueprint is available by the time decisions are made.
Musíme zajistit, aby byl takový plán k dispozici do doby, kdy bude učiněno rozhodnutí.
EnglishWe must use the opportunities available because time is of the essence.
Musíme využít dostupných příležitostí, protože rozhodující roli hraje čas.
EnglishI have only given you one example in the short time available to me.
V té krátké době, kterou mám k dispozici, jsem vám dal pouze jeden příklad.
EnglishI will try to answer some of the questions in the short time available.
V krátkém čase, který mi zbývá, se pokusím odpovědět na některé otázky.
EnglishThe time available does not allow me to say too much, Prime Minister.
Pane premiére, čas, který je k dispozici, mi neumožní říci příliš mnoho.
EnglishThat will be no easy matter in the short time available to us.
Nebude to vůbec snadná věc v tak krátkém čase, který máme k dispozici.
English(DE) Madam President, I must admit that I support your arguments about the time available.
(DE) Paní předsedající, musím se přiznat, že souhlasím s vašimi argumenty o tom, že nemáme dostatek času.
English(Applause) So we have a little bit of time available, so I'm going to ask Evan to do a really difficult task.
(Potlesk) Ještě máme trochu času, takže poprosíme Evana, aby splnil opravdu težký úkol.
EnglishThe quality setting affects the total recording time available on the selected disk drive.
Nastavení kvality nahrávání ovlivňuje velikost diskového prostoru použitého pro nahrávání televizních pořadů.
EnglishI would like to pick up on a few of your questions in a really telegraphic way in the limited time available.
Ve zbývajícím omezeném čase bych se chtěl skutečně telegraficky zastavit u několika vašich otázek.
English(DE) Mr President, I think it is difficult to go into detail on this right now in view of the time available.
(DE) Pane předsedající, domnívám se, že s ohledem na čas, který máme k dispozici, není možné zacházet do podrobností.
English(HU) An unreasonably large number of people die or suffer because there is no organ available in time for transplantation.
(HU) Neodůvodněně velký počet lidí umírá nebo trpí, poněvadž není včas k dispozici orgán pro transplantaci.
EnglishWe are well aware that there was limited time available, so we thank you even more for having begun to answer us.
Všichni si dobře uvědomujeme, že bylo jen málo času, a o to více vám děkujeme, že jste začali odpovídat na naše dotazy.
EnglishIs it a compromise we could discuss in the time available to us, with the satisfaction of actually getting somewhere?
Mohli bychom o tomto kompromisu diskutovat v době, kterou máme k dispozici, tak, abychom se někam skutečně dopracovali?
EnglishNew solutions can become available at any time.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, given the small amount of time available, I will restrict myself to discussing the Cancian report.
(DE) Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k nedostatku času se omezím na poznámky ke zprávě pana Canciana.
EnglishExperience shows that we receive over two times more requests to speak than we can accept in view of the time available.
Ze zkušeností vyplývá, že obvykle obdržíme více než dvakrát více žádostí o slovo, než můžeme s ohledem na vymezený čas přijmout.
EnglishI am grateful to Mr Brok and to Mrs Neyts-Uyttebroeck for the excellent work they have done in spite of the little time available.
Jsem vděčný panu poslanci Brokovi a paní poslankyni Neyts-Uyttebroeckové za skvělou práci, kterou odvedli, i když na ni měli málo času.

Podobné překlady pro "available time" česky

available přídavné jméno
time podstatné jméno