EN

authorised {přídavné jméno}

volume_up
True, they would have been authorised by the European Constitution.
Je pravda, že bývaly mohly být oprávněny Evropskou ústavou.
The first question is: which court is authorised?
První otázka zní: který soud je oprávněný?
It should also be authorised to introduce a single certification system.
Měla by být také oprávněna k zavedení jednotného systému osvědčení.
authorised (také: authorized)
authorised (také: commissioned, chartered, empowered)
volume_up
zmocněný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "authorised" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOnly if this is guaranteed can new products be authorised for sale in the EU.
Prodej nových výrobků může být v EU povolen jen tehdy, bude-li toto zaručeno.
EnglishOperating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
Provozní podporu lze povolit pouze tehdy, pokud pravděpodobně přinese kladné účinky.
EnglishThe product remained authorised in France, Portugal, Luxembourg and Greece.
Přípravek se mohl nadále prodávat ve Francii, Portugalsku, Lucembursku a Řecku.
EnglishAll new medicines have to be authorised before they can be placed on the EU market.
Před uvedením na trh EU musejí všechna léčiva projít postupem schvalování.
EnglishThe claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
Toto tvrzení bylo schváleno na základě důkazů poskytnutých společností Mead Johnson.
EnglishInstallations which come under the remit of this directive must be authorised.
Zařízení, jež spadají do působnosti této směrnice, musí být povolena.
EnglishThe Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
Schválený hospodářský subjekt bude využívat usnadnění, jak je předvídá kodex.
EnglishThe list below contains all the records that have so far been authorised for public release.
Následující seznam obsahuje všechny záznamy, jejichž zveřejnění již bylo povoleno.
EnglishCertain Member States have in fact emitted far more CO2 than was ever authorised.
V určitých členských státech se ve skutečnosti uvolnilo o mnoho více CO2 než bylo kdy povoleno.
EnglishIf these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Pokud tyto stopy nepocházejí z typu schváleného EU, není povoleno tento náklad vyložit.
EnglishHowever, I have been authorised by the college to move forward on this.
Byl jsem však kolegiem zplnomocněn podniknout v této věci další kroky.
EnglishThe information must be based on data that has already been authorised by the approval authority.
Informace se zakládá na faktech, která byla schválena příslušnými institucemi.
EnglishIt should also be authorised to introduce a single certification system.
Měla by být také oprávněna k zavedení jednotného systému osvědčení.
EnglishOf course, it sounds logical when we say that exports should be authorised and approved in advance.
Zní samozřejmě logicky, řekneme-li, že vývoz by měl být povolen a schválen předem.
EnglishIn addition, the overwhelming majority of Member States are calling for thrombin to be authorised.
Kromě toho drtivá většina členských států požaduje, aby byl trombin povolen.
EnglishWhich authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Který orgán povolil tento bezpečnostní pás, tento doplňkový bezpečnostní pás pro malé děti?
EnglishThis, then, is the context in which we have authorised product placement.
Právě v takovém kontextu jsme souhlasili s umístěním produktu.
EnglishAs you know, I am authorised to release three million euros right away with no official procedures.
Jak jistě víte, mám povolení uvolnit tři miliony EUR bez jakýchkoli oficiálních postupů.
EnglishIt must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Musí být schválena před zveřejněním a podléhá přísné kontrole.
EnglishThe crime could only have been authorised at the highest level in the Russian political establishment.
Pokyn ke spáchání zločinu musel pocházet z nejvyšších kruhů ruského politického vedení.

Synonyma (anglicky) pro "authorised":

authorised
authorisation