anglicko-česko překlad pro "at the most"

EN

"at the most" český překlad

EN

at the most {příslovce}

volume_up
at the most (také: at most, at best)
It is most important that we have a record of such important declarations.
Je nanejvýš důležité, abychom měli záznam takových důležitých prohlášení.
- Mr President, the Council's declaration on the Eastern Partnership is most welcome.
- Pane předsedo, prohlášení Rady o Východním partnerství je nanejvýš vítané.
At the most, it is simply cynical manipulation for obscure purposes.
Nanejvýš se jedná o prostou cynickou manipulaci za podivnými účely.

Příklady použití pro "at the most" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSee articles and videos that answer the most common questions about our products.
Projděte si články a videa s nejčastějšími dotazy týkajícími se našich produktů.
EnglishIn general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy.
Obecně zaznamenáváme velmi kladný přístup k návrhu pro ty nejpotřebnější občany.
EnglishRoma are the largest majority in Europe and probably the most discriminated one.
Romové jsou největší menšinou v Evropě a pravděpodobně také nejdiskriminovanější.
EnglishThe most cost-effective strategy with the best prospects of success is screening.
Nákladově nejúčinnější strategií s nejlepšími vyhlídkami na úspěch je screening.
EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Ale možná jednou z nejdůležitějších otázek je celá oblast potravinového řetězce.
EnglishIf we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Pokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
EnglishIn most countries, the EMU and euro are increasingly being brought into question.
Ve většině zemí jsou hospodářská a měnová unie a euro stále více zpochybňovány.
EnglishThe most common types of network technology are wireless, Ethernet and Powerline.
Nejběžnější typy síťové technologie jsou bezdrátové sítě, Ethernet a Powerline.
EnglishThe contacts with your delegation throughout the conference proved most useful.
Kontakty s vaší delegací v průběhu konference se ukázaly být nanejvýš užitečné.
EnglishMost importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
Nejdůležitější Makedonie, Makedonská republika, má ještě daleko ke stanovení data.
EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
Evropská unie je nejdůležitějším světovým vývozcem a druhým největším dovozcem.
EnglishI think we are already the most supervised international financial institution.
Domnívám se, že již teď jsme mezinárodní finanční institucí s největším dohledem.
EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Růst cen potravin měl nejsilnější dopad na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
A to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států.
EnglishConsensus, Mr President, ladies and gentlemen, was most difficult on two issues.
Pane předsedo, dámy a pánové, nejobtížnější bylo dosáhnout shody ve dvou otázkách.
EnglishWhy does the report start with the most vulnerable parties here, the consumers?
Proč se zpráva hned v úvodu zabývá tou nejzranitelnější stranou - spotřebiteli?
EnglishIt is undoubtedly one of the gravest and most heinous criminal acts of our times.
Jedná se bezpochyby o jeden z nejzávažnějších a nejohavnějších zločinů naší doby.
EnglishIn any event, thank you for this helpful report which has been most enlightening.
V každém případě vám děkuji za tuto přínosnou zprávu, která je v mnohém poučná.
EnglishAsbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
Azbest je jedním z nejnebezpečnějších karcinogenů a může ohrozit lidský život.
EnglishThat was the most important thing we could have achieved, and we have achieved it.
To byla ta nejdůležitější věc, které jsme mohli dosáhnout a které jsme dosáhli.

Synonyma (anglicky) pro "at the most":

at the most
English

Podobné překlady pro "at the most" česky

at předložka
at podstatné jméno
most příslovce
most podstatné jméno
the přídavné jméno
the člen
Czech
at the drop of a hat příslovce
at the bottom příslovce
Czech