anglicko-česko překlad pro "at stake"

EN

"at stake" český překlad

EN

at stake {příslovce}

volume_up
at stake
Irish neutrality is at stake, but so is the very ability of Britain to defend itself.
Irská neutralita je v sázce, ale stejně tak je v sázce samotná schopnost Británie ubránit se..
The institutional coherence and balance of the European project is at stake.
V sázce je institucionální soudržnost a rovnováha evropského projektu.
At stake, however, is the credibility of the conclusions of the investigation.
V sázce je však důvěryhodnost závěrů šetření.

Příklady použití pro "at stake" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMember States have a major stake in this, so why are they not here this evening?
Členské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou?
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
To by mělo všechny, kdo jsou na usnesení v této otázce zainteresováni, uklidnit.
EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Takže i tento rok jde opět o mnoho v Turecku i ve vztazích Turecka s Evropskou unií.
EnglishThis issue is a concern to all, because public health and safety is at stake.
Tato otázka se týká všech, protože v sázce je zdraví a bezpečnost veřejnosti.
EnglishAt stake are the most essential values which distinguish civilisation from barbarism.
V sázce jsou nejzákladnější hodnoty, kterými se civilizace odlišuje od barbarství.
EnglishIt would be wrong of us in the European Union to stake things on one individual.
My v Evropské unii bychom se dopustili chyby, kdybychom vsadili vše na jednoho člověka.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
A to je smysl dnešní rozpravy, ale rovněž mandátu, který vám byl udělen.
EnglishThe use of party bans as a stake in a political game must be prevented.
Je třeba zamezit využívání zákazů politických stran jako karty v politické hře.
EnglishIn this regard, the credibility of the European Union has been at stake for some time.
Z tohoto pohledu byla důvěryhodnost Evropské unie po určitou dobu ohrožena.
EnglishThe European Union still has a role to play and our credibility is at stake.
Evropská unie stále musí hrát svou úlohu a v sázce je naše důvěryhodnost.
EnglishWhat is at stake is not only that credibility, but also our capacity to be present in Cuba.
V sázce není jen tato důvěryhodnost, ale také i možnost naší přítomnosti na Kubě.
EnglishAll countries in the world need to have a stake in the international economy through trade.
Všechny země světa potřebují svůj podíl na mezinárodní ekonomice ve formě obchodu.
EnglishJobs are at stake in Papua New Guinea, which is one of the most poverty-stricken countries.
V Papui Nové Guineji, jedné z nejchudších zemí světa, jsou v sázce pracovní místa.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
V sázce je institucionální soudržnost a rovnováha evropského projektu.
EnglishWe do need to know who has a stake in trying to shape the outcome of a decision.
Potřebujeme vědět, kdo má zájem na ovlivnění výsledku rozhodnutí.
EnglishHuman dignity must be at stake and there must a hostile or humiliating environment.
V sázce musí být lidská důstojnost a musí se jednat o nepřátelské nebo ponižující prostředí.
EnglishWe should not have double standards depending on the interests at stake.
Neměli bychom uplatňovat dvojí normy podle toho, jaké zájmy jsou v sázce.
EnglishUltimately, for us here in the European Parliament, there is a fundamental issue at stake.
V zásadě totiž pro nás v Evropském parlamentu jde o naprosto klíčovou věc.
EnglishWhile we are on the subject of language: language is not the issue at stake today.
Když už jsme u tématu jazyků: jazyk není předmětem dnešní diskuse.
EnglishThere is a great deal at stake and it is in all our interests that this summit is a success.
V tomto případě jde mnohem a je skutečně v našem zájmu, aby byl tento summit úspěšný.

Podobné překlady pro "at stake" česky

at předložka
at podstatné jméno
stake podstatné jméno
at the drop of a hat příslovce
at call příslovce
at hand příslovce
Czech
at length příslovce
Czech
at a good clip příslovce
Czech
at once příslovce
to stake sloveso