EN

at call {příslovce}

volume_up
at call
vyzvednout peníze bez výpovědi
vyzvednout peníze bez výpovědi
Firstly, I call for us to please stop the sale of arms to these countries immediately.
Za prvé vyzývám, prosím, okamžitě zastavme prodej zbraní těmto zemím.
We call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Vyzýváme Thajsko a Kambodžu, aby okamžitě tyto strašné zbraně přestaly používat.
I call on the Commission to proceed at once with preparation of the proposal on this issue.
Vyzývám Komisi, aby okamžitě přikročila k přípravě návrhu v této oblasti.

Příklady použití pro "at call" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Vyzývají nás, abychom se zcela zřekli základních práv k ochraně něčeho jiného.
EnglishWe call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
Vyzýváme Thajsko a Kambodžu, aby okamžitě tyto strašné zbraně přestaly používat.
EnglishWe can come whenever they call and whenever reasonable progress has been made.
Můžeme přijít, kdykoli nás zavolají a kdykoli bude dosaženo přiměřeného pokroku.
EnglishAnd we call them that because their nucleus, or their center, are very active.
Nazýváme je tak proto, že jejich jádro, neboli jejich střed, je velice aktivní.
EnglishI therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Proto vás vyzývám, dámy a pánové, abyste podpořili moje pozměňovací návrhy 2 až 6.
EnglishI call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
Vyzývám Írán, aby ušetřil životy všech nezletilých, kteří chřadnou v celách smrti.
EnglishIn itself this is quite legitimate, but in that case let us call a spade a spade.
V podstatě je to docela legitimní, ale nazývejme v tom případě věci pravými jmény.
EnglishTogether we must call and work for a European response to the financial crisis.
Společně musíme požadovat evropskou reakci na finanční krizi a pracovat na ní.
EnglishWe call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.
Žádáme svobodu pro pana Chu Ťia v Číně a pana Michaila Chodorkovského v Rusku.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Podporuji požadavek zpravodaje, aby součástí zprávy zůstaly srovnávací tabulky.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Výzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
EnglishThis is what, in engineering terms, you would call a real time control system.
Tohle byste v inženýrské terminologii nazvali kontrolní systém v reálném čase.
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Takže výzva Parlamentu k vytváření sítí spolupráce zní mým uším jako rajská hudba.
EnglishOnly together can we pursue what we call in our document 'the European interest'.
Jedině společně můžeme sledovat to, co v našem dokumentu nazýváme "evropský zájem”.
EnglishI call on the North Korean Government to explain the whereabouts of the footballers.
Vyzývám severokorejskou vládu, aby jasně sdělila přesné místo pobytu fotbalistů.
EnglishHow do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
Jak zajistíme, že afričtí občané budou moci volat africké vůdce k odpovědnosti?
EnglishA last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Poslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Vzhledem k tomu bych také ráda vyzvala Komisi, aby konečně někoho jmenovala.
EnglishI welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe.
Vítám výzvu k dokončení vnitřního trhu v oblasti železniční dopravy po celé Evropě.
EnglishYou've got a seven-digit number -- call out any six of them loud and clear.
Vy máte sedmiciferné číslo -- zavolejte některých šest z nich nahlas a zřetelně.

Podobné překlady pro "at call" česky

at předložka
at podstatné jméno
call podstatné jméno
at your beck and call
at the drop of a hat příslovce
on call
at hand příslovce
Czech
to give a call sloveso
Czech
at length příslovce
Czech
at a good clip příslovce
Czech