anglicko-česko překlad pro "at bottom"

EN

"at bottom" český překlad

CS
EN

at bottom {příslovce}

volume_up
at bottom (také: prostrate)
It has been said that the largest desert in Europe lies at the bottom of the Baltic Sea.
Říká se, že největší poušť v Evropě leží v podstatě na dně Baltského moře.
And it is an optical cue that there's carrion on the bottom of the ocean.
Je to optický podnět, že je tam mršina na dně oceánu.
And for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
A pro mnohé z nás leží naše štěstí na dně pyramidy.

Příklady použití pro "at bottom" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThat bottom thing, which says there's no effect at all, is a master's degree.
Tady ta věc dole, která říká, že nemá vůbec žádný efekt, je magisterský titul.
EnglishWe must also threaten them with changing the bottom-up-, bottom-down approach.
Rovněž jim musíme pohrozit, že přístup "zdola nahoru" obrátíme vzhůru nohama.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Stavová oblast v dolní části přehrávače (poblíž ovládacích prvků pro přehrávání)
EnglishI would like to thank our European Parliament friends from the bottom of my heart.
Ráda bych z celého srdce poděkovala našim přátelům z Evropského parlamentu.
EnglishThe bottom line will always be the rules in Regulation (EC) No 1049/2001.
Rozhodujícím faktorem vždy budou pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1049/2001.
EnglishThe percentage of memory being used is listed at the bottom of the Task Manager window.
Procento použité paměti se zobrazuje v dolní části okna programu Správce úloh.
EnglishSo, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?
Co to tedy znamená získat kritický nadhled o poskytování naděje pro miliardu nejchudších?
EnglishIn the future, the Union must favour a bottom-up approach to its Neighbourhood Policy.
V budoucnu musí Unie ve své politice sousedství upřednostňovat přístup zdola nahoru.
EnglishAnd those are usually the basic scientists, The bottom is usually the surgeons.
A to jsou obvykle hlavní vědci. ~~~ Ti vespod jsou obvykle chirurgové.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
ve stavové oblasti v dolní části přehrávače (v blízkosti ovládacích prvků přehrávání),
EnglishClick the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Prezentaci spustíte klepnutím na tlačítko Prezentace v dolní části programu Fotogalerie.
English., we're last in Europe, at the very bottom.
A tam jsme nejen poslední v EU, ale poslední v celé Evropě, úplně na konci.
EnglishHowever, instead of doing that we must focus on rebuilding the economy from the bottom up.
My se však naopak musíme zaměřit na přestavbu hospodářství směrem zdola nahoru.
EnglishThank you again, from the bottom of my heart, for your cooperation in the last six months.
Ještě jednou vám z celého srdce děkuji za spolupráci v uplynulých šesti měsících.
EnglishThe Address bar appears at the bottom of your screen and the Tabs bar appears at the top.
Panel Adresa se objeví v dolní části obrazovky a panel záložek v horní části.
EnglishDraw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Odebírejte karty z dolní části jednotlivých sloupců a přesunujte je následujícími způsoby:
EnglishSo, the question is, are the bottom billion above or below that threshold?
Otázkou tedy je, jestli je miliarda nejchudších nad nebo pod tímto prahem?
EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Vidíte určité vzory, které se začínají objevovat na spodu obrazovky.
EnglishAnd they decided, being Masters and Johnson, that they would get to the bottom of it.
A rozhodli se, jelikož byli Masters a Johnson, že tomu přijdou na kloub.
EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
Na vrcholu jsou matematika a jazyky, pak humanitní předměty a úplně dole je umění.

Synonyma (anglicky) pro "at bottom":

at bottom

Podobné překlady pro "at bottom" česky

at předložka
at podstatné jméno
bottom podstatné jméno
bottom přídavné jméno
Czech
at the bottom příslovce
at the drop of a hat příslovce
at call příslovce
at hand příslovce
Czech
at length příslovce
Czech
at a good clip příslovce
Czech
at once příslovce
rock bottom podstatné jméno
Czech