anglicko-česko překlad pro "at a speed"

EN

"at a speed" český překlad

EN

at a speed {příslovce}

volume_up
Below are the rules used for showing the average video speed and average speed history.
Níže jsou uvedena pravidla používaná pro zobrazení průměrné rychlosti videa a historie průměrné rychlosti.
In my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Myslím, že ten dokument je potřebný a že byl připraven v příslušné rychlosti.
Even if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Dokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.

Příklady použití pro "at a speed" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Dokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Například předsednictví se takto rozhodlo urychlit činnost v oblasti výbušnin.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Všechno nasvědčuje tomu, že poptávka po vysokorychlostní dopravě převyšuje nabídku.
EnglishYou can set up your TV signal again and select a different channel-changing speed.
Je třeba znovu nastavit televizní signál a vybrat jinou rychlost přepínání kanálu.
EnglishHere too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
Také zde se velmi spoléhám na Belgii, na to, že urychlí proces jejího provádění.
EnglishIt would also make sense to speed this up in order to keep abreast of developments.
Bylo by také rozumné realizaci tohoto plánu urychlit, a udržet tak krok s vývojem.
EnglishA multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
Vícerychlostní Evropa rovněž usnadňuje pokračování v jednáních o přistoupení.
EnglishA two-speed Europe on energy will not solve energy poverty or inefficiency.
Energeticky dvourychlostní Evropa neodstraní energetickou chudobu ani neúčinnost.
EnglishIn my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Myslím, že ten dokument je potřebný a že byl připraven v příslušné rychlosti.
EnglishElectrons bumble down the wire, about the speed of spreading honey, they say.
Elektrony se šinou dráty rychlostí tekoucího medu, říkají odborníci. (smích) Galaxie.
EnglishYou can change the speed, volume, and pitch of the voice Narrator uses.
Můžete změnit rychlost, hlasitost a výšku hlasu používaného v programu Narrator.
EnglishTherefore, we too need to speed up our decisions and ensure they are satisfactory.
Proto je třeba, abychom i my urychlili svá rozhodnutí a zajistili, že budou uspokojivá.
EnglishSo, in order to measure the speed of sound, all I've got to do is know its frequency.
Takže, abychom změřili rychlost zvuku, potřebujeme pouze zjistit frekvenci.
EnglishHere too the role of rail transport, i.e. high speed trains, is not appreciated.
Také v tomto případě se podceňuje úloha železniční dopravy, tedy vysokorychlostních vlaků.
EnglishWe have a very high-speed camera, which we had lots of fun with on the book.
Máme vysokorychlostní kameru, se kterou jsme si při přípravě knihy užili dost legrace.
EnglishIt will assess its effectiveness, its speed, and respect for guarantees of defence.
Bude hodnotit jeho účinnost, jeho rychlost a respektování záruk obhajoby.
EnglishIndeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
Komise je samozřejmě znepokojena tím, s jakým spěchem bylo v tomto případě postupováno.
EnglishIn addition to the same speed, what is also needed is the right direction.
Kromě toho, že je zapotřebí stejná rychlost, je zapotřebí také správný směr.
EnglishLet us finally equalise direct payments fairly, and let us not create a two-speed Europe.
Rozdělme konečně přímé platby spravedlivě a nevytvářejme dvourychlostní Evropu.
English~~~ At that speed, they go around that 27 kilometers 11,000 times a second.
Při této rychlosti protony proletí urychlovačem 11,000 krát za sekundu.

Podobné překlady pro "at a speed" česky

a předložka
Czech
a člen
at předložka
at podstatné jméno
speed podstatné jméno
at a good clip příslovce
Czech
at a pace příslovce
at a glance příslovce