EN

assisting {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "assisting" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTherefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Proto si myslím, že je třeba dát vypomáhajícím manželům nebo manželkám možnost volby.
EnglishAs well as assisting jobseekers, it helps entrepreneurs find workers from across the EU.
Vedle pomoci uchazečům o zaměstnání pomáhá podnikatelům hledat pracovníky v celé EU.
EnglishAssisting spouses do not have their own social security arrangements.
Spolupracující manželky/manželé nemají zajištěno vlastní sociální zabezpečení.
EnglishThe Commission will play a greater role in assisting Member States in meeting this challenge.
Komise sehraje větší úlohu při pomoci členským státům tuto výzvu zvládnout.
EnglishAssisting developing countries in addressing food security challenges (
Pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin (
EnglishThese are turbulent times and news emerging from the WTO is not assisting us in this regard.
Toto je nepokojná doba a zprávy přicházející z WTO nám v tomto směru odvahu nedodávají.
EnglishWe are already assisting the government to improve the skills of administrators in Kabul.
Již pomáháme vládě zlepšovat kvalifikaci správních úředníků v Kábulu.
EnglishThe EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
EU nyní přijímá primární odpovědnost za vnitřní pomoc Kosovu.
EnglishI believe EU funding could be helpful in assisting Member States with the financial burden.
Věřím, že financování ze strany EU by mohlo členským státům odpomoci od finančního břemene.
EnglishIt is likewise essential to improve the status of assisting spouses.
Rovněž je nutné zlepšit situaci vypomáhajících manželů nebo manželek.
EnglishFor a long time to come we shall be deeply involved in assisting the state-building process in Kosovo.
Ještě dlouho se budeme intenzivně angažovat ve státotvorném procesu v Kosovu.
EnglishThis is a tangible contribution by the European Union to assisting people during the crisis.
Je to hmatatelný příspěvek Evropské unie na pomoc lidem v krizi.
EnglishWe are asking for 'compulsory registration of assisting spouses'.
Žádáme "povinnou registraci vypomáhajích manželských partnerů".
EnglishThe assisting spouse is also granted the right to a social protection scheme on demand.
Vypomáhající manželé nebo manželky mají na základě žádosti právo na zařazení do systému sociální ochrany.
EnglishOne thing that we do know that the Internet is doing is the Internet is assisting these guys.
O internetu víme, že je pro zločince pomůckou a prostředkem.
EnglishWe have the opportunity now and the Court of Auditors is looking forward to assisting you in this task.
Nyní máme příležitost a Účetní dvůr vám s tímto úkolem rád pomůže.
EnglishWe very much welcome the support given to the UNHCR and other bodies in assisting those displaced.
Rozhodně vítáme podporu poskytovanou úřadu UNHCR a dalším orgánům v rámci pomoci těmto vysídlencům.
EnglishThe Commission is actively assisting in finding a swift and sustainable solution acceptable to all.
Komise aktivně pomáhá najít rychlé a dlouhodobě fungující řešení, jež bude přijatelné pro všechny.
EnglishAs a parliament, we should be working towards assisting women to have a choice in what they do.
Jako Parlament bychom měli pracovat na tom, abychom ženám pomáhali, aby si mohly vybrat, co budou dělat.
EnglishThe European Commission has actively encouraged this reform and is assisting in providing core funding for it.
Evropská komise aktivně podporuje tuto reformu a přispívá k jejímu základnímu financování.

Synonyma (anglicky) pro "assistant":

assistant