anglicko-česko překlad pro "assistance"

EN

"assistance" český překlad

volume_up
assistance {podstatné jméno}
volume_up
assistant {podstatné jméno}
volume_up
assisted {příd. jm.}
volume_up
assisting {podstatné jméno}
EN

assistance {podstatné jméno}

volume_up
Use Remote Assistance to give or receive assistance remotely.
Použití programu Vzdálená pomoc ke vzdálenému poskytnutí nebo přijetí pomoci.
For more information, see Windows Remote Assistance: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Program Vzdálená pomoc: nejčastější dotazy
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
Financial assistance should therefore be provided on an individual basis.
Finanční podpora by z tohoto důvodu měla být poskytována v jednotlivých případech.
Given this, financial assistance should be provided on an individual basis.
Finanční podpora by z tohoto důvodu měla být poskytována v jednotlivých případech.
The objective of this assistance is to help ACP banana exporters to launch adjustment programmes.
Tato podpora má pomoci vývozcům banánů ze zemí AKT zahájit přizpůsobovací programy.
assistance
(CS) Road safety should be backed up by assistance systems.
Bezpečnost silničního provozu by měla být podporována systémy asistence.
To do this, we will continue to employ the whole range of appropriate EU financial assistance programmes.
Za tímto účelem budeme nadále využívat celou řadu příslušných programů finanční asistence EU.
programy technické asistence

Příklady použití pro "assistance" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe are prepared to continue providing assistance in this unavoidably long process.
Jsme připraveni i nadále poskytovat pomoc v tomto nevyhnutelně dlouhém procesu.
EnglishHowever, EU 'assistance' has demonstrated that it has little to do with solidarity.
Ukázalo se však, že "pomoc" Evropské unie má se solidaritou jen málo společného.
EnglishNow, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
Co se tedy týče humanitární stránky, nedáváme peníze; poskytujeme přímou pomoc.
EnglishThey all survived because American trade union members sent financial assistance.
Ti všichni přežili, protože jim členové amerických odborů posílali finanční pomoc.
EnglishFor more information, see Windows Remote Assistance: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Program Vzdálená pomoc: nejčastější dotazy
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Lotyšsku hrozilo, že bez finanční pomoci zvenčí bude muset vyhlásit státní bankrot.
EnglishWith this in mind, I voted for the proposal on mutual assistance in this area.
S ohledem na to jsem hlasoval o návrhu systému vzájemné pomoci v této oblasti.
EnglishOur assistance has also taken the form of direct transfers to the Moldovan budget.
Jednou z forem naší podpory byly přímé převody prostředků do moldavského rozpočtu.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
Komise přijímá zelenou knihu o soudní pomoci v občanskoprávních záležitostech.
EnglishThe donors' assistance must clearly be well coordinated and of a high quality.
Je nesporné, že pomoc dárců musí být dobře koordinovaná a musí být vysoce kvalitní.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Komise je připravena se zapojit do zajištění řádné koordinace podpory Evropské unie.
EnglishFirstly, we need to increase the financial assistance earmarked for that policy.
Nejdříve potřebujeme navýšit finanční podporu vyčleněnou na tuto politiku.
English(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
(PL) Paní předsedající, dnes diskutujeme o makrofinanční pomoci pro Libanon.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
EnglishIt means providing immediate infrastructural assistance to Georgia without red tape.
Znamená to okamžitě bez úředních průtahů poskytnout infrastrukturální pomoc Gruzii.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musíme samozřejmě Řecku poskytnout pomoc.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Jak Řecko, tak Irsko se musely obrátit s žádostí o pomoc na Evropskou unii.
EnglishGiven this, financial assistance should be provided on an individual basis.
Finanční podpora by z tohoto důvodu měla být poskytována v jednotlivých případech.
EnglishEuropean disaster response: role of civil protection and humanitarian assistance (
Evropská reakce na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci (
EnglishOne is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
Jedním z nich je poskytování pomoci v důsledku neštěstí, které ji nedávno postihlo.

Synonyma (anglicky) pro "assistance":

assistance
assistant
assisted
English