anglicko-česko překlad pro "asset management"

EN

"asset management" český překlad

volume_up
asset management {podstatné jméno}
EN

asset management {podstatné jméno}

volume_up
asset management
volume_up
správa majetku {ž}

Příklady použití pro "asset management" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn summary, a lot has been achieved in the area of asset management.
Ve zkratce, v oblasti správy aktiv bylo mnohého dosaženo.
EnglishIt is against the backdrop of the US financial and mortgage crisis that we are now dealing with the report on asset management.
Touto zprávou o správě aktiv se zabýváme na pozadí americké finanční a hypoteční krize.
EnglishThe next item is the report by Wolf Klinz, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on Asset Management ΙΙ.
Dalším bodem je zpráva pana Wolfa Klinze jménem Hospodářského a měnového fondu a Správě aktiv II.
EnglishParliament's previous report on asset management was also an excellent contribution to our work on the UCITS Directive.
Předchozí zpráva Parlamentu o správě aktiv byla taky vynikajícím příspěvkem k naší práci na směrnici SKIPCP.
EnglishI would like to take this opportunity also to thank the European Parliament for its valuable contribution to the asset management debate.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Evropskému parlamentu za jeho cenný příspěvek k diskusi o správě aktiv.
EnglishAsset management II (debate)
EnglishThe present draft resolution, entitled Asset Management II, is similarly designed to pave the way for future initiatives on the part of the Commission.
Současný návrh usnesení nazvaný Správa aktiv II má podobně připravit cestu pro budoucí iniciativy ze strany Komise.
EnglishAsset management II (vote)
EnglishHarmonising the environment for asset management and products on the fund market can bring huge benefits to the European economy, as proven also by the 1985 UCITS Directive.
Harmonizace prostředí pro správu aktiv a produktů na trhu fondů může velmi prospět evropskému hospodářství, jak dokázala také směrnice SKIPCP z roku 1985.
English. - Madam President, Parliament's report shows that both our institutions' approaches to moving forward in the area of asset management are very much aligned.
Člen Komise. - Paní předsedající, zpráva Parlamentu ukazuje, že přístupy obou našich institucí k pokroku v oblasti správy aktiv jsou velmi podobné.

Podobné překlady pro "asset management" česky

management podstatné jméno
asset podstatné jméno
board of management podstatné jméno
operation management podstatné jméno
financial management podstatné jméno
asset value podstatné jméno
land management podstatné jméno