EN

aspects {množné číslo}

volume_up
aspects (také: facets)
Let us also resist the tendency to play social aspects off against environmental aspects.
Potlačme také tendenci stavět proti sobě sociální aspekty a environmentální aspekty.
Therefore, we had to focus less on the technical aspects and more on the economic ones.
Proto jsme se museli méně soustředit na technické aspekty a více na ekonomické aspekty.
Rather, it is concerned with security policy aspects and increasing stability.
Spíše to souvisí s aspekty bezpečnostní politiky a upevněním stability.

Příklady použití pro "aspects" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI would like to refer to some aspects of this report that really impressed me.
Rád bych se zmínil o některých aspektech této zprávy, které mě skutečně zaujaly.
EnglishAgreement between the EC and Australia on certain aspects of air services (vote)
Dohoda mezi ES a Austrálií o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)
EnglishAllow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
Dovolte mi, abych zdůraznila několik hledisek, které je nutno komplexně zhodnotit.
EnglishA report with 91 articles must clearly include some aspects with which we agree.
Zpráva s 91 články musí nutně obsahovat některá hlediska, s nimiž souhlasíme.
EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
Využil jsem aspekty práv uživatelů co nejlépe, ale ještě stále máme co dělat.
EnglishThese two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Tyto dva aspekty nejsou ani neslučitelné, ani si neodporují, ale doplňují se.
EnglishThese aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
Zpráva tato hlediska nezohledňuje, a proto jsem se rozhodl zdržet se hlasování.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
Tento protokol kromě bezpečnostních aspektů pokrývá i ochranu životního prostředí.
EnglishI should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.
Chtěla bych vyzdvihnout některé aspekty, jež si podle mého zasluhují pozornost.
EnglishA series of ten videos on different aspects of central banking in the euro area.
Soubor deseti videonahrávek o různých aspektech centrálního bankovnictví v eurozóně.
EnglishI commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
Chválím doporučení ze strany Parlamentu i ze strany Rady týkající se těchto aspektů.
EnglishExternal aspects must include the introduction of an emergency EU food programme.
Vnější aspekty musí zahrnovat zavedení mimořádného potravinového programu EU.
EnglishThese indicators must be concentrated on economic, social and environmental aspects.
Tyto ukazatele se musí zaměřit na ekonomické, sociální a enviromentální aspekty.
EnglishHowever, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
Nicméně rád bych zdůraznil několik aspektů, které vyžadují bližší pozornost.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Konec konců jsou to také velmi důležité aspekty silné, prosperující Evropy.
EnglishThese aspects, separately and combined, can lead to serious mental disorders.
Tyto aspekty jednotlivě i v kombinaci mohou vést k vážným psychickým poruchám.
EnglishWe try to be balanced and to consider all aspects of this very complex conflict.
Snažíme se o vyváženost a zvažovat všechna hlediska tohoto velmi složitého konfliktu.
EnglishMr Feio underlines some aspects that are related to this issue in his report.
Pan Feio ve své zprávě zdůrazňuje některá hlediska, která s touto otázkou souvisí.
English. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
písemně. - Zpráva paní Any Marie Gomesové se zabývá mnoha důležitými aspekty.
EnglishUsers may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
Uživatelé mohou přizpůsobit některé aspekty součásti Oznámení ve Windows XP.

Synonyma (anglicky) pro "aspect":

aspect