EN

asleep {přídavné jméno}

volume_up
asleep

Příklady použití pro "asleep" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPCs that are turned off, hibernating or asleep won't appear as part of the homegroup.
Vypnuté počítače nebo počítače v režimu hibernace či spánku se v domácí skupině nezobrazí.
EnglishComputers that are turned off, hibernating, or asleep won't appear in the navigation pane.
Vypnuté počítače a počítače v režimu hibernace či spánku se v navigačním podokně nezobrazí.
EnglishComputers that are turned off, hibernating, or asleep won't appear in the navigation pane.
Vypnuté počítače nebo počítače v režimu hibernace či spánku se v navigačním podokně nezobrazí.
EnglishIt is, moreover, absurd, not to include on-call duty that can be spent asleep as working time.
Navíc je absurdní nezahrnout pracovní pohotovost, kterou je možné strávit spánkem, do pracovní doby.
EnglishFifty per cent of drivers have admitted falling asleep at the wheel.
Padesát procent řidičů připustilo, že za volantem usnuli.
EnglishThe remote computer might be asleep or hibernating.
Vzdáleně se nemůžete připojit, pokud nemá váš uživatelský účet heslo.
EnglishThe defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Obrana je pasivní, tisku je to jedno a Velká Británie spí, a tak se ti nešťastní řidiči kamionů zdaní.
EnglishWe pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep.
My je vytáhneme, dáme do ledničky a ony usnou.
EnglishThe PC that the printer is connected to is turned off, asleep, hibernating or has left the homegroup.
Počítač, ke kterému je tiskárna připojena, je vypnutý, v režimu spánku nebo hibernace, případně domácí skupinu opustil.
EnglishThe computer that the printer is connected to is turned off, asleep, hibernating, or has left the homegroup.
Počítač, ke kterému je tiskárna připojena, je vypnut nebo v režimu spánku či hibernace, případně domácí skupinu opustil.
EnglishIt is only common sense that time spent at work - on standby, awake or asleep - is still working time.
Již selský rozum říká, že čas strávený v práci - ať již v pohotovostním stavu, vzhůru, nebo ve spánku - je stále pracovní dobou.
EnglishAnd by modulating the amount of blue in our environment, we can help people to relax, or to be alert, to fall asleep, or to stay awake.
A přizpůsobováním množství modré v našem okolí můžeme pomoci lidem relaxovat či se soustředit, spát či zůstat vzhůru.
EnglishIt's asleep in the sand.
EnglishBy his own writing, this man was either asleep, at a prayer meeting with Al and Tipper or learning how to launch a nuclear missile out of a suitcase.
Dle jeho vlastních slov, tento muž buď spal, nebo na motlidbě s Al a Tipper Gorovými nebo se učl, jak aktivovat jaderné rakety z kufříku.
EnglishBy default, Microsoft Security Essentials runs a scan of your PC once a week when you’re probably asleep (2:00 am on Sunday).
Ve výchozím nastavení spouští program Microsoft Security Essentials kontrolu počítače jednou týdně v době, kdy se pravděpodobně oddáváte spánku (v neděli ve 2 hodiny ráno).
EnglishIf your laptop battery charge gets critically low while the computer is asleep, Windows automatically puts the laptop into hibernation mode.
Pokud stav nabití baterie v době, kdy je počítač v režimu spánku, klesne na kriticky nízkou úroveň, systém Windows jej automaticky převede do režimu hibernace.
English. - (NL) Mr President, during the discussion of this resolution in committee, it seemed as if Parliament as a whole was half asleep.
jménem skupiny ITS. - (NL) Vážený pane předsedo, během diskuse o tomto usnesení ve výboru se zdálo, jako by Parlament jako celek napůl usínal.
EnglishYou have all been asleep here while countries such as Greece, which have received billions from Europe each year, have squandered that money and let the government grow out of hand.
Všichni jste zde spali, zatímco země jako Řecko každoročně dostávaly od Evropy miliardy, tyto peníze rozházely a vládu nechaly vymknout se kontrole.
EnglishThis is a beautiful, new device that gives you detailed sleep tracking data, not just whether you're asleep or awake, but also your phase of sleep -- deep sleep, light sleep, REM sleep.
Toto je to krásný, nový přístroj, který detialně sleduje váš spánek, nejen zda spíte či jste vzhůru, ale i vaše fáze spánku -- hluboký, lehký, REM spánek.

Synonyma (anglicky) pro "asleep":

asleep