anglicko-česko překlad pro "as well as can be"

EN

"as well as can be" český překlad

EN

as well as can be

volume_up
as well as can be

Příklady použití pro "as well as can be" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWell, that can be achieved - and the technology exists to do it - but at what cost?
Správně, toho se dá dosáhnout a existuje na to i způsob. Avšak kolik by to stálo?
EnglishWell, there can no longer be much doubt over who has the power: we do - we Eurocrats.
Už nemůže být dalších pochyb, kdo má moc ve svých rukou: my - eurokraté.
EnglishWell, we can learn a lot because our education systems are failing desperately in many ways.
Můžeme se naučit hodně, protože naše vzdělávací systémy selhávají v mnoha ohledech.
EnglishSo now the next question you may have is, well why can't we just pay people to do this?
Takže teď asi budete ptát, proč nemůžeme lidem zaplatit, aby to udělali?
EnglishSo I asked our laboratory to do something about it, and they said, "Well, we can do something."
Požádal jsem proto naši laboratoř, aby mi pomohli, a oni řekli: "Pokusíme se."
EnglishWell, we can support the demands and proposals which have already been expressed.
Můžeme podpořit požadavky a návrhy, které již byly předneseny.
EnglishAdmittedly, the Union's usual policies continue to be implemented as well as can be expected.
Obvyklé politiky Unie jsou i nadále nepochybně realizovány tak dobře, jak se jen dá čekat.
EnglishWell, you can assume that, but do not count on us for support!
Prosím, to si myslet můžete, ale nečekejte, že vás v tom podpoříme!
EnglishAfterwards, you told us 'well, nobody can stop me seeing the Dalai Lama on the quiet in Gdańsk'.
Konec konců jste nám řekl: "Nikdo mi nezabrání, abych se v tajnosti sešel s dalajlamou v Gdaňsku."
EnglishWell, I can give you a copy of one of the MOUs that mentions PNR.
Mohu vám dát kopii jednoho memoranda po porozumění, které se o jmenné evidenci cestujících zmiňuje.
EnglishWell you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
Delší číslo než pí nenajdete, je to matematická konstanta.
EnglishAnd you'll hear people say, well, we can't predict the future.
Ale někteří lidé stále tvrdí, že budoucnost předvídat nelze.
EnglishIt's like, well, you can try that, but the problem is timing.
Můžete to zkusit, ale problém je v načasování.
EnglishWell, I can feel it, it's doing all right -- I don't have to check it.
English"Well, you can’t clearcut with a ..." "Yes, you can clear cut ..." "No, I think he’s talking about selective forestry."
Ano, můžete mýtit... ~~~ Ne, myslím, že mluví o výběrovém výseku.
EnglishWell, they can communicate through mechanical forces.
No, můžou komunikovat pomocí mechanických sil.
EnglishWell, you can trip over 10 percent of the customers.
No, můžete se dostat přes 10 procent zákazníků.
EnglishMS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself at the intersection of dark glamor and casual fly.
MS: No, nemůžeme být všichni značka Tom, ale já si často připadám jako na rozmezí tmavého glamouru a pohodáře.
EnglishWell, I can see that the Treaty of Lisbon has not arrived at harbour as a pile of bones, but that its essence is still there.
Vidím, že Lisabonská smlouva nedoplula do přístavu jako hromada kostí, že její podstata je stále tady.
EnglishAnd the first thing I say to them is: "OK, well you can't serve yourself; you gotta serve others something of value.
A já jim na to říkám: "Dobře, ale sami sobě sloužit nemůžete, musíte sloužit ostatním, dávat jim nějakou hodnotou.