EN

as well {příslovce}

volume_up
as well (také: also)
Second, we need to see action on the international financial institutions as well.
Zadruhé musíme učinit kroky rovněž ohledně mezinárodních finančních institucí.
The public, politicians and - I say this very clearly - the honest economy as well.
Veřejností, politiky a - říkám to velmi jasně - rovněž poctivými podnikateli.
Besides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Tyto znalosti jsou navíc rovněž důležité pro obrannou a bezpečnostní politiku.

Příklady použití pro "as well" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
Jsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak je dobře známo, k této reformě odvětví cukru se stavíme velmi kriticky.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Členské státy samozřejmě dodávají zbraně i do krizových a konfliktních oblastí.
EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
EnglishI understand very well the sensitivities around this issue in many Member States.
Velmi dobře chápu, jak citlivá tato záležitost v některých členských státech je.
EnglishThat is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
To je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Jak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
EnglishWell, since I'm not seeing the hand, it appears that what I'm stating is true.
Nuže, jelikož nevidím žádnou zvednutou ruku, zdá se, že to co tvrdím, je pravda.
EnglishIs it because of an as yet not well understood psychological or cultural factor?
Je to kvůli tomu, že dosud řádně nechápeme psychologický nebo kulturní faktor?
EnglishMr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Pane předsedající, nejprve bych chtěl zpravodajce říci, že odvedla dobrou práci.
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.
EnglishAnd nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
A nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Existuje mnoho důvodů a některé z nich jste slyšeli v dnešním krátkém vystoupení.
EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Zajišťujeme volnou soutěž a levné zboží, a to je všechno velmi dobré a správné.
English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Pane komisaři, provádění Lisabonské strategie nepostupuje příliš zdařile.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Myslím si, a tím skončím, že si Komise při předkládání tohoto návrhu vedla dobře.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
EnglishIt is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
To není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
EnglishWe were well represented at the Morocco Summit because both Presidents were there.
Byli jsme dobře zastoupeni na summitu v Maroku, protože tam byli oba předsedové.
EnglishWe all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
Všichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.

Synonyma (anglicky) pro "as well":

as well

Podobné překlady pro "as well" česky

as spojka
well příslovce
well přídavné jméno
well podstatné jméno
extremely well příslovce